Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers

Geldend van 09-04-2009 t/m heden

Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers

De Raad voor Rechtsbijstand ’s-Hertogenbosch (verder genoemd: de Raad),

Gelet op de artikelen 10:3, derde lid, 10:4, eerste lid, 10:5, tweede lid, 10:9, eerste lid en 10:12 van de Algemene Wet bestuursrecht, artikel 2, lid 2 en 3 van de Wet beëdigde tolken en vertalers; de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers van 9 december 2008, in werking getreden op 1 januari 2009 (Stc. 2008, 2502);

Besluit:

Artikel 1

Aan de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand in de functie van stafmedewerker Btv en Wsnp en administratief medewerkers Btv en Wsnp wordt ondermandaat verleend als bedoeld in de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste en tweede lid en 5, eerste en tweede lid van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers van 9 december 2008.

Artikel 2

De in artikel 4 van de Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers verleende bevoegdheid tot doorgeven van het mandaat en de machtiging wordt als volgt aangevuld:

  • 1. Het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers beslist op bezwaarschriften. Indien het besluit in primo is genomen door het hoofd Bureau beëdigde tolken en vertalers wordt het besluit op het bezwaarschrift genomen door de landelijke directie van de Raad voor Rechtsbijstand.

  • 2. In de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Raad voor Rechtsbijstand in beroep wordt via een afzonderlijke machtiging voorzien.

Artikel 3

Dit besluit is vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele wijzigingen behoeven de instemming van de Raad.

Artikel 4

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en via de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau btv (www.bureaubtv.nl), en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als het Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

’s-Hertogenbosch, 19 februari 2009

P.J. Biesheuvel

Voorzitter

P.J.M. van de Biggelaar

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina