Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 01-06-2009 t/m 30-06-2012

Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

De Minister van Justitie en de Minister van Financiën,

Besluiten als volgt:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Er is een Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed, hierna te noemen: de Regiegroep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

De Regiegroep heeft als taken:

 • Het opstellen van een actieplan, op basis van de brief van 3 november 2008 over de bestrijding van misbruik en criminaliteit rond vastgoed aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008–2009, 29 911, nr. 16) met duidelijk omschreven acties en producten van de deelnemende partijen

 • Het monitoren van de voortgang van dit actieplan en het bij onvoldoende voortgang fungeren als aanjager

 • Het in voorkomende gevallen (doen) evalueren van maatregelen of acties die voortvloeien uit het actieplan

 • Het aanvullen van het actieplan indien nieuwe ontwikkelingen daaroe aanleiding geven en voorzover de leden van de Regiegroep daarmee hebben ingestemd

 • Het bevorderen van een geïntegreerde en evenwichtige inzet van het beschikbare handhavingsinstrumentarium.

 • Het bewaken van de samenhang tussen de (uitvoering van) diverse maatregelen

 • Het adresseren van in de uitvoering ervaren knelpunten of belemmeringen en het waar nodig doen van voorstellen voor aanpassing van beleid, wet- en regelgeving

 • Het informeren van de Ministers over de voortgang van de werkzaamheden van de Regiegroep en de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan, in de vorm van een jaarlijks vóór 1 september op te stellen rapportage ten behoeve van de Tweede Kamer1

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

De Regiegroep wordt ingesteld voor een periode van 3 jaar. Daarna zullen de Ministers bezien of en in welke vorm het voortbestaan van de Regiegroep gewenst is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

De Regiegroep zal onder gezamenlijk voorzitterschap staan van de de ministeries van Justitie en van Financiën. Co-voorzitters, tevens leden van de Regiegroep zijn:

 • drs. A. IJzerman MPA, plv. directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Justitie

 • dr. B. ter Haar, plv. Thesaurier-Generaal, Ministerie van Financiën

De overige leden van de Regiegroep zijn:

 • F.C.P. Bakker, korpschef Drenthe

 • mr. J.G. Bos, plv. directeur-generaal Veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • mr. H.J. Moraal, lid van het College van procureurs-generaal, Openbaar Ministerie

 • mr. J. van der Vlist, lid van het managementteam Directoraat-Generaal Belastingdienst, Ministerie van Financiën

 • Prof. dr. S.J. Maijoor, directeur, Autoriteit Financiële Markten

 • mw. mr. A.J. Kellermann, lid van de directie, De Nederlandse Bank

 • F.J. Winkel RA, lid van de directie, Bureau Financieel Toezicht

 • O.J.F. Welling, plv. Inspecteur-Generaal, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

Het secretariaat van de Regiegroep wordt vervuld door ambtenaren van de ministeries van Justitie en van Financiën gezamenlijk.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

De werkzaamheden van de Regiegroep worden voorbereid door het Interdepartementale Overleg Aanpak Misbruik Vastgoed, onder gezamenlijk voorzitterschap van de ministeries van Justitie en Financiën.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

De Regiegroep komt drie maal per jaar bijeen, of zoveel vaker als nodig wordt geacht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

De Regiegroep onderhoudt nauw contact met andere relevante partijen, organisaties en gremia die een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van misbruik en criminaliteit rond vastgoed. Daartoe behoren in ieder geval het Financieel Expertise Centrum (FEC) en de Task Force Vastgoed onder leiding van het Openbaar Ministerie. Indien de agenda daar aanleiding toe geeft kunnen vertegenwoordigers van dergelijke partijen worden uitgenodigd in de vergadering van de Regiegroep.

Den Haag, 25 maart 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

 1. Over de voortgang bij de aanpak van misbruik en criminaliteit rond vastgoed zal aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd in het kader van de voortgangsrapportage van het project Veiligheid begint bij Voorkomen, die jaarlijks omstreeks 1 oktober aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina