Regeling vergoeding deskundige leden kamers voor het kwekersrecht

Geldend van 10-04-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/921, houdende vaststelling van de vergoeding voor de leden van de kamers voor het kwekersrecht

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 81 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Onverminderd het eerste lid genieten een deskundig lid en diens plaatsvervanger zowel voor het bijwonen van zittingen van een kamer voor het kwekersrecht als voor het volbrengen van andere verrichtingen welke hen wegens lidmaatschap van die kamer worden opgedragen, de vergoeding bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2

  • 2 Onverminderd het eerste lid genieten de deskundig leden en hun plaatsvervangers zowel voor het bijwonen van bijeenkomsten van de kamer voor het kwekersrecht als voor het volbrengen van verrichtingen welke hen wegens lidmaatschap van die kamer worden opgedragen de vergoeding bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

  • 2 Bij de berekening van deze vergoeding wordt de tijdsduur van de reis mede in aanmerking genomen.

  • 3 Bij de berekening van het totale aantal uren waarover een vergoeding volgens de voorgaande leden wordt toegekend, vindt afronding naar boven plaats tot een half uur.

Artikel 4

  • 2 Reis- en verblijfskosten als bedoeld in het vorige lid worden ook genoten in de gevallen, dat een titularis wordt beëdigd of geïnstalleerd.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding deskundige leden kamers voor het kwekersrecht.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina