Besluit inschrijving Rbtv

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 10-04-2009 t/m 30-06-2013

Besluit inschrijving Rbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gezien:

Stelt beleid vast voor inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Een tolk of vertaler wordt ingeschreven in het Rbtv indien zij/hij naast de formele vereisten van de Wet beëdigde tolken en vertalers en het Besluit beëdigde tolken en vertalers, verklaart zich te houden aan de door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen/vastgestelde Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Indien een tolk of vertaler niet beschikt over een diploma van een tolk- of vertaleropleiding op minimaal bachelorniveau, kan zij/hij worden ingeschreven in het Rbtv na overlegging van een getuigschrift waaruit blijkt dat de tolk of vertaler in de betreffende talencombinatie, c.q. vertaalrichting en vaardigheid een tolk- of vertalertoets heeft afgelegd die voldoet aan het door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen/vastgestelde kader voor toetsen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

Indien voor een vaardigheid en/of talencombinatie, c.q. vertaalrichting geen toets beschikbaar is, kan de Raad voor Rechtsbijstand in uitzonderlijke gevallen een verzoek tot inschrijving voorleggen aan de Commissie beëdigde tolken en vertalers.

Daartoe moet de tolk of vertaler aantonen:

  • te beschikken over hbo-werk- en denkniveau en

  • te beschikken over taalvaardigheid in de betreffende talencombinatie of vertaalrichting(en) op het vereiste niveau en

  • minimaal vijf jaar ervaring te hebben als beroepstolk of -vertaler in de betreffende vaardigheid en talencombinatie c.q vertaalrichting en

  • scholing te hebben gevolgd om tolk- of vertaalvaardigheid en -attitude te ontwikkelen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

Nadat de Commissie beëdigde tolken en vertalers advies heeft uitgebracht, neemt de raad voor rechtsbijstand een besluit op het verzoek tot inschrijving.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit inschrijving Rbtv’ en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Het besluit en toekomstige wijzigingen daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de internetsite die de Raad voor Rechtsbijstand over de Wbtv beheert (www.bureaubtv.nl).

De Raad voor Rechtsbijstand
Terug naar begin van de pagina