Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Verordening van het Productschap Dranken van 12 november 2008, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder b van het instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen heffing voor het jaar 2009; Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2009

Het bestuur van het Productschap Dranken;

gelet op:

artikel 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

artikel 12 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;

gezien:

Het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder b van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (hierna: de Commissie voor bier);

besluit:

Vast te stellen de navolgende verordening.

VERORDENING

[Vervallen per 01-01-2010]

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het "Instellingsbesluit".

§ 2. De heffing

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

De heffing zoals bedoeld in artikel 14 van het Instellingsbesluit van het Productschap Dranken is voor het jaar 2009 vastgesteld op 0,8 cent per hl bier, welke in Nederland is geproduceerd en afgezet dan wel afkomstig is uit de brouwketel van een aan de moedermaatschappij van de binnenlandse producent gelieerde dochteronderneming in het buitenland en in Nederland afgezet, met dien verstande dat producenten van bier met een productie van minder dan 10.000 hl per jaar van deze heffing zijn vrijgesteld.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

  • 2 Indien de benodigde goedkeuring later wordt verkregen treedt de verordening zoveel later (na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie) retroactief vanaf 1 januari 2009 in werking.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2009.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

Bij inwerkingtreden van de Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2009 worden de volgende verordeningen ingetrokken;

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2008

Den Haag, 12 november 2008

J. de Keijzer

plv. voorzitter

J.W.N.M. Stassen

secretaris

Terug naar begin van de pagina