Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 21-12-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 11 november 2008 houdende regels over de bestrijding van aardappelmoeheid (Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009)

Het bestuur van het productschap tuinbouw,

gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 september 2008;

gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten d.d. 9 oktober 2008;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten d.d. 13 oktober 2008;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit d.d. 28 oktober 2008

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Deze verordening verstaat onder:

  • a. aardappelplanten: planten van de soort Solanum Tuberosum;

  • b. perceel: een tot een tuinbouwonderneming behorende oppervlakte grond in eigendom of in gebruik.

§ 2. Verbodsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is de ondernemer verboden aardappelplanten te telen in de volle grond op een perceel, gelegen in een daartoe in bijlage 1 aangewezen gebied.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van de "Regeling aanwijzing gebieden, terreinen en planten aardappelmoeheid", aangewezen gebieden of terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van het aardappelcyste-aaltje is aangetoond of wordt vermoed.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het is een ondernemer verboden aardappelplanten te telen op een perceel, waarop zich binnen de twee aan dat tijdstip voorafgaande kalenderjaren zulke planten hebben bevonden.

 • 2 Het verbod gesteld in het eerste lid is niet van toepassing op de teelt van aardappelplanten op een perceel gelegen in daartoe in bijlage 2 aangewezen gebieden, mits voldaan wordt aan de in die bijlage gestelde regelen.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan vrijstelling verlenen van één of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Door het bestuur kan in bijzondere gevallen op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing worden verleend van het in de artikelen 2, eerste lid of artikel 3 bepaalde.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 2 Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer een retributie van € 50,= is voldaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is tevens mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover zij handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

 • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

 • 3 De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:

  • a. berisping;

  • b. geldboete van ten hoogste € 4.500,=;

  • c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;

  • d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.

Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,=, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,=.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009.

Zoetermeer, 11 november 2008

A. Bruggeman

vice-voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid behorende bij de Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009

[Vervallen per 01-01-2015]

Als gebied wordt aangewezen:

 • 1. het gebied gelegen in de gemeenten Waddinxveen, Boskoop, Hazerswoude en Reeuwijk, dat als volgt is begrensd: vanaf hefbrug Waddinxveen en achtereenvolgens Nesse, Noordkade, gemeentegrens Waddinxveen-Boskoop tot de Hogeveenseweg, de Hogeveenseweg, Roemer, de dijk aan de zuidwestzijde aan de Ambachtspolder tot aan de Voorweg, de Voorweg in westelijke richting tot aan het gemaal, vandaar langs de sloot in noordelijke richting tot molen Rietveldsevaart, de Rietveldsevaart in westelijke richting tot de Oostvaart, de Oostvaart in noordelijke richting tot de Spookverlaat, Spookverlaat tot de Compierekade, Compierekade in zuidelijke richting tot de Spijkerboorsche wetering, Spijkerboorsche wetering tot de Nesse, Nesse in oostelijke richting, Toegangseweg, de gemeentegrens Alphen a/d Rijn-Boskoop in oostelijke richting tot de Dammekade, Dammekade gemeentegrens Boskoop-Bodegraven tot de Ringdijk, daarna de Ringdijk volgend eerst in oostelijke- daarna in zuidelijke- en tenslotte in zuidwestelijke richting tot de Schinkeldijk, Schinkeldijk in noordwestelijke richting, Tempeldijk, Middelweg, Middelburgseweg in zuidelijke richting, Zwarteweg, Bloemendaalseweg tot de A-12, A-12 in zuidwestelijke richting tot de Henegouwerweg, Henegouwerweg in noordelijke richting tot de hefbrug in Waddinxveen;

 • 2.

  • a. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

   • -

    het deel van Wassenaar, voor zover gelegen ten noorden van de lijn Wassenaarse slag, Katwijkseweg, de Van Zuylen van Nijeveltstraat, de Deijlerweg, de Rozenweg en ten westen van de autosnelweg A 4;

   • -

    Valkenburg (ZH);

   • -

    Katwijk;

   • -

    het deel van Oegstgeest, voor zover gelegen ten westen van de autosnelweg A 44 en het gedeelte ten noorden van het Oegstgeesterkanaal;

   • -

    het deel van Warmond ten westen van de Warmonderleede en de Kagerplassen;

   • -

    Rijnsburg

   • -

    Noordwijk

   • -

    Voorhout

   • -

    Sassenheim

   • -

    Noordwijkerhout

   • -

    Lisse

   • -

    Hillegom

   • -

    Bennebroek

   • -

    het deel van Heemstede, voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de Camplaan, de van Merlenlaan, de Herenweg, de Rijnlaan, de Amstellaan en het verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

   • -

    het deel van Bloemendaal, voor zover gelegen ten zuiden van de verlengde Amstellaan (door de Amsterdamse Waterleiding);

  • b. het gebied dat de volgende gemeenten en delen van gemeenten omvat:

   • -

    het deel van Beverwijk, voor zover gelegen ten oosten van de Meeuweweg en ten noordwesten van de lijn Boothuisplein, Zeestraat, Warande, Wijk aan Duinerweg, Westerlaan, Plesmanweg en Alkmaarseweg;

   • -

    het deel van Heemskerk, voor zover gelegen ten noordwesten van de lijn Jan van Kuikweg, Jan Ligthartstraat, Jonkheer Geverslaan, Mozartstraat en ten noordoosten van Prof. ten Doesschatestraat, Broersven tot aan de Dije;

   • -

    het deel van Uitgeest, voor zover gelegen ten noorden van het Uitgeestermeer tussen de autosnelweg A 9 en het Alkmaardermeer;

   • -

    Castricum

   • -

    Limmen

   • -

    het deel van Akersloot, voor zover gelegen ten westen van het Alkmaardermeer en het Noordhollandsche Kanaal, en ten zuiden van de Kanaalweg;

   • -

    het deel van Heiloo, voor zover gelegen ten zuiden van de lijn Kanaatweg, Kennemerstraatweg, Zevenhuizenlaan, Westerweg, Vennewatersweg, het Malevoort tot aan fietspad, fietspad tot aan Zeeweg, Zeeweg;

   • -

    het deel van Egmond, voor zover gelegen ten zuiden en ten westen van de lijn Hoevervaart, Weg van de Oude Vaart, Hoeverwegen Wimmenummervaart;

   • -

    het deel van Bergen (NH), voor zover gelegen ten zuidwesten van de lijn Wimmenummervaart, Roossloot, Heerenweg en Zeeweg;

 • 3. het gebied, gelegen in de gemeenten Kesteren, Dodewaard en Heteren en omsloten door: Rijnbandijk, Randwijkse Rijndijk, Lingekanaal, Linge, Peijenkampseveldweg, A-15, Verlengde Lage Campseweg, Markstraat;

 • 4. het gebied in de gemeente Zundert, omsloten door: de grens met de gemeente Rijsbergen, Bredaseweg, Stuivezandseweg, Klein Zundertseweg, Heischoorstraat, Sprundelsebaan, Bijloop, Rucphenseweg, Hulsdonkstraat, Roosendaalse Baan, Achtmaalseweg, Moststraat, Grote Heistraat, Oude Heistraat, Kalmthoutse Baan, de Rijksweg tot aan paal 221.

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Als gebied, bedoeld in artikel 3, tweede lid, behorende bij de Verordening PT bestrijding aardappelmoeheid 2009 wordt aangewezen:

 • 1. gemeenten of gedeelten daarvan:

  alle gemeenten in de provincie Drenthe, Bellingwedde, Groningen voorzover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voorzover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voorzover gelegen ten zuiden van de Goldhoorn te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-west te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg 't Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten, Oost-Stellingwerf voorzover gelegen ten noorden van de gemeentegrens vanaf het driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Ooststellingwerf tot Zuid en de Hoofdweg, ten oosten van de weg Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens, Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen en Steenwijkerland voorzover gelegen ten zuiden en ten oosten van de kanaalweg en voorzover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk.

 • 2. het gebied begrensd door de provincie Overijssel ten zuiden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland ten zuiden van het Noordzee-kanaal en het IJ, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorafgaande kalenderjaar geen en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 1 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 3. het gebied begrensd door de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel ten noorden van de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water, Flevoland en Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ, uitgezonderd het in sub 1 genoemde gebied.

  De teelt van aardappelplanten op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar geen en in het tweede voorafgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden en welk perceel is gelegen in het in de vorige alinea genoemde gebied is toegestaan, mits de aardappelplanten worden gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij zijn geteeld en de ondernemer tijdig vóór deze datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 4. In afwijking van het gestelde sub 3 is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied "Opperdoes", begrensd door Noorderkogger zeedijk vanaf de Overleker Sluis van Medemblik, Noorderweg, Dorpsweg Twisk, Twiskerdijksloot, de Braak, de Muiter, Zandwegsloot naar de Overleker Sluis;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 5. In afwijking van het gestelde sub 3 is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel waarop zich in het voorgaande kalenderjaar aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied 'Langedijk', begrensd door Koog, Langebalk-weg, Kanaal Omval-Kolhorn, Uitvalsweg, Dorpsstraat Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude tot Koog;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 10 juli van het jaar waarin zij worden geteeld;

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

 • 6. In afwijking van het gestelde sub 3 is de teelt van aardappelplanten toegestaan op een perceel, waarop zich in het voorgaande kalenderjaar géén en in het daaraan voorafgaande kalenderjaar wel aardappelplanten bevonden, mits:

  • a. het perceel is gelegen in het gebied "Heerhugowaard/Geestmerambacht", begrensd door Kanaal Omval-Kolhorn, Westerlangereis, Langereis, Veenhuizerkade, Plempdijk, Ringvaart Heerhugowaard, Hoornse Vaart, Ringsloot polder, De Vronermeer, spoorlijn Alkmaar-Hoorn tot palen bovenleiding 39/23 en 39/24, Nollenweg, Provinciale weg 53 (Alkmaar-Schagen), Daalmeerpad, Vronermeerweg, Wijde Vaart (gedeeltelijk gedempt), Spanjaardsdam, Nauertogt, Westelijke Randweg, Maijersloot, Voorburggracht, Westelijke Randweg naar Broek op Langedijk, Stationsweg, Dorpsstraat, Uitvalsweg, Kanaal Omval-Kolhorn, Langebalkweg, Oostelijke randweg Noord-Scharwoude, Waarddijk west, Provinciale weg 54, Kanaal Omval-Kolhoorn;

  • b. de aardappelplanten zijn gerooid vóór 20 juli van het jaar waarin zij worden geteeld en

  • c. de ondernemer tijdig vóór de onder b bedoelde datum het voornemen tot rooien schriftelijk kenbaar gemaakt heeft bij de voorzitter van het Productschap.

Terug naar begin van de pagina