Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van algen en mossen in radijsteelt onder glas

[Regeling vervallen per 06-08-2009.]
Geldend van 08-04-2009 t/m 05-08-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 maart 2009, nr. TRCJZ/2008/698, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van algen en mossen in de teelt van radijs onder glas. (Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van algen en mossen in radijsteelt onder glas)

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van LTO Nederland van 2 december 2008;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-08-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend voor het gewasbeschermingsmiddel Thiram Granuflo (toelatingsnummer 10172N) ter bestrijding van algen en mossen in de bedekte teelt van radijs.

Artikel 2

[Vervallen per 06-08-2009]

  • 1 De vrijstelling geldt niet voor het gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden.

  • 2 De vrijstelling is slechts van toepassing indien de voorschriften en beperkingen, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 06-08-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 06-08-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van algen en mossen in radijsteelt onder glas. Het zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 maart 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage behorende bij artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 06-08-2009]

A.

[Vervallen per 06-08-2009]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 06-08-2009]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

  • a. in de teelt onder glas van radijs;

  • Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

De wachttijd tussen de laatste toepassing en de eerste herbetredingswerkzaamheden bedraagt: 3 dagen zonder handschoenen, 0 dagen met handschoenen.

Het is niet toegestaan dit middel toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets).

Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

B.

[Vervallen per 06-08-2009]

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 06-08-2009]

Toepassingen

[Vervallen per 06-08-2009]

Radijs onder glas, tegen algen en mossen

Kort na het zaaien een bespuiting uitvoeren.

Dosering: 0,5 gram per m2.

Terug naar begin van de pagina