Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 02-09-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 1 september 2008, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die aanwezig is bij vergaderingen van de Auditcommissie (Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De leden of plaatsvervangende leden van het bestuur van het Productschap Vis die als lid of plaatsvervangend lid aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Auditcommissie, genieten per bijgewoonde vergadering:

    • a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

    • b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

  • 2 De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit III toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009”.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 september 2008 en vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2010.

Rijswijk, 1 september 2008

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina