Zuivelverordening 2009 administratieve heffingen

Geldend van 06-12-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende vaststelling van de administratieve heffingen (Zuivelverordening 2009 administratieve heffingen)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

geitenmelk : in Nederland gewonnen melk van geiten;

melk : in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkgeitenhouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

melkveehouder : de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van (geiten)melk : de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders.

Artikel 2

  • 1 Ontvangers van melk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden melk een heffing verschuldigd van € 0,04 per 100 kg melk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,02 per 100 kg melk en met ingang 1 juli 2014 € 0,00 per 100 kg melk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van melk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen melk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

  • 3 In afwijking van het bepaalde in lid 1 bedraagt de daar vermelde heffing voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 € 0,03 per 100 kg melk.

Artikel 3

  • a Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,03 per 100 kg melk.

  • b Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en vanaf 1 april 2009 afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg melk. Met ingang van 1 april 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg melk.

Artikel 4

  • 1 Melkgeitenhouders zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van geitenmelk afgeleverde hoeveelheden geitenmelk van € 0,01 per 100 kg geitenmelk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van geitenmelk.

Artikel 5

  • 1 Ontvangers van geitenmelk zijn ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap over de door hen ontvangen hoeveelheden geitenmelk een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 zijn ontvangers van geitenmelk de daar vermelde heffing niet verschuldigd over de hoeveelheden door hen ontvangen geitenmelk, waarvan zij ten genoegen van het productschap aantonen, dat daarover die heffing reeds aan het productschap is betaald.

Artikel 6

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de de hoeveelheden geitenmelk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden geitenmelkproducten ten behoeve van de huishoudelijke uitgaven van het productschap aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,02 per 100 kg geitenmelk. Met ingang van 1 januari 2014 bedraagt de heffing € 0,00 per 100 kg geitenmelk.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina