Instellingsbesluit Onafhankelijke Toetsingscommissie Onderwijs Bewijs

[Regeling vervallen per 19-12-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2010.]
Geldend van 02-03-2010 t/m 30-06-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2009, nr. Kennis/2009/103750, houdende instelling van een onafhankelijke commissie voor de toetsing van projectvoorstellen in het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs (Instellingsbesluit Onafhankelijke toetsingscommissie Onderwijs Bewijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 19-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ministers: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën;

 • b. actieprogramma Onderwijs Bewijs: een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, wat voor de winnaars leidt tot een opdracht tot het uitvoeren van het ingediende onderzoeksvoorstel.

 • c. commissie: de Onafhankelijke toetsingscommissie Onderwijs Bewijs, bedoeld in artikel 2;

 • d. stuurgroep: een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de ministers.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 19-12-2010]

 • 1 Er is een Onafhankelijke toetsingscommissie Onderwijs Bewijs.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. de ministers te adviseren omtrent de verlening van opdrachten in het kader van het actieprogramma;

  • b. de indieners van projectvoorstellen te beoordelen op basis van de door de ministers vastgestelde selectiecriteria;

  • c. de in het kader van het actieprogramma ingediende projectvoorstellen te beoordelen op basis van de door de ministers vastgestelde gunningcriteria;

  • d. op te treden als jury in de gevallen waarin de ministers een prijsvraag in het kader van het actieprogramma hebben uitgeschreven;

  • e. de ministers desgevraagd te adviseren over de toewijzing van het voor het actieprogramma beschikbare budget aan elk van de thema’s.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 19-12-2010]

 • 1 De commissie bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid,

  • b. één lid per aan het actieprogramma verbonden onderwijssector, die deskundig is in de betreffende sector, en

  • c. twee leden met een staat van dienst in wetenschappelijk onderzoek.

 • 2 De leden zijn geen ambtenaren, werkzaam bij de bij het actieprogramma aangesloten ministeries.

 • 3 De leden worden benoemd en ontslagen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en Minister van Financiën.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 19-12-2010]

 • 1 De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 juli 2008 en wordt opgeheven per 1 juli 2009.

 • 2 De periode, bedoeld in het eerste lid, kan met ten hoogste twee jaar worden verlengd.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 19-12-2010]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer R. Dijkgraaf, tevens voorzitter,

  • b. mevrouw P. Meurs,

  • c. mevrouw A. Thomassen,

  • d. de heer J. van de Logt,

  • e. De heer J. Peschar.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door:

  • a. Een adviserend lid, mevrouw V. Pieterman, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. een secretaris, werkzaam bij AgentschapNL, die in overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aangewezen.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 7. Onpartijdigheid

[Vervallen per 19-12-2010]

Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies indien hij een persoonlijk belang heeft bij het advies.

Artikel 8. Aanwijzing deskundige

[Vervallen per 19-12-2010]

De ministers kunnen gezamenlijk een deskundige aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 19-12-2010]

De commissie verstrekt aan elk van de ministers desgevraagd de voor de verlening van opdrachten gewenste inlichtingen.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 19-12-2010]

 • 1 De commissie stelt jaarlijks uiterlijk in oktober een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag gaat over de periode juli–juni.

 • 2 Op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de commissie tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling.

 • 3 Het jaarverslag en, indien gevraagd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het evaluatieverslag worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de ministers uitgebracht.

Artikel 11. Vergoeding

[Vervallen per 19-12-2010]

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 19-12-2010]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 19-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 19-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Onafhankelijke Toetsingscommissie Onderwijs Bewijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina