Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2009–2010

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 09-04-2009 t/m 31-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 maart 2009, nr. PO/OO/101528, houdende vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2009–2010 (Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2009–2010)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-08-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Compensatie gewichtenregeling

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Een school ontvangt per vestiging compensatiebekostiging indien op vestigingsniveau C kleiner is dan A en C/D kleiner is dan A/B waarbij:

  • A = het schoolgewicht van de vestiging van de school op 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006 dan wel 1 augustus 2007 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het schoolgewicht op 1 oktober 2006 respectievelijk 1 oktober 2007;

  • B = het leerlingenaantal van de vestiging op 1 oktober 2005 en voor scholen die per 1 augustus 2006 dan wel 1 augustus 2007 voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht het leerlingenaantal op 1 oktober 2006 respectievelijk 1 oktober 2007;

  • C = het schoolgewicht van de vestiging op 1 oktober 2008 vermeerderd met de tot schoolgewicht omgerekende middelen die zullen worden toegekend op grond van artikel 28a van het besluit wanneer Stb. 2009, 57 inwerking treedt. De omrekening geschiedt door deze middelen te delen door een bedrag dat wordt bekend gemaakt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2009–2010 wordt vastgesteld;

  • D = het leerlingenaantal van de vestiging op 1 oktober 2008.

 • 2 Compensatiebekostiging is een compensatiehoeveelheid vermenigvuldigd met een bedrag.

  De compensatiehoeveelheid wordt vastgesteld op 50% van de laagste waarde van A–C en (A/B–C/D) × D en wordt vervolgens rekenkundig afgerond op een geheel getal. Het bedrag waarmee wordt vermenigvuldigd wordt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2009–2010 wordt vastgesteld, bekendgemaakt. Hierin worden ook het moment van betaling en het betaalritme bekendgemaakt.

 • 3 Voor de vaststelling van het leerlingenaantal en schoolgewicht, bedoeld in het eerste lid, voor het bepalen van A en B, geldt ingeval van samenvoeging van scholen per 1 augustus 2006, per 1 augustus 2007, per 1 augustus 2008 of per 1 augustus 2009, het aantal leerlingen van alle bij de samenvoeging betrokken scholen.

Artikel 4. Aanvullende compensatie

[Vervallen per 01-08-2010]

 • 1 Scholen die op basis van een of meerdere vestigingen in aanmerking komen voor de compensatie, zoals bedoeld in artikel 3, komen op vestigingsniveau in aanmerking voor aanvullende compensatie indien op vestigingsniveau C+E+F kleiner is dan A+G–H waarbij:

 • 2 De omrekening onder C, F en G geschiedt door de daar bedoelde middelen te delen door een bedrag dat wordt bekend gemaakt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2009–2010 wordt vastgesteld en wordt afgerond op een geheel getal.

 • 3 De aanvullende compensatie bedraagt G-F+E-H rekenkundig afgerond op een geheel getal vermenigvuldigd met het bedrag dat wordt bekend gemaakt bij de ministeriële regeling op grond van artikel 120 van de wet waarbij de personele bekostiging voor het schooljaar 2009–2010 wordt vastgesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2009–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina