Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2009–2010

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 09-04-2009 t/m 31-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2009, nr. HO&S/SF/104120, houdende vaststelling van de cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2009–2010

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 15, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000;

Besluit:

Artikel 1. Consumentenprijsindex

[Vervallen per 01-08-2010]

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 15, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, wordt verstaan: de procentuele ontwikkeling die de consumentenprijsindex, reeks ‘alle huishoudens’, zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft ondergaan in het jaar 2008 ten opzichte van het jaar 2007.

Artikel 2. Hoogte cursusgeldtarieven

[Vervallen per 01-08-2010]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.]

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en is van toepassing op het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 2009.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2009–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina