Instellingsbesluit Klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 04-04-2009 t/m 30-12-2009

Instellingsbesluit Klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2009]

Er is een Klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De klankbordgroep heeft tot taak ten behoeve van de minister te beoordelen of de beoordeling van de splitsingsplannen door de minister verricht in het kader van de aan hem op grond van artikel IXB, vijfde lid, van de Wet onafhankelijk netbeheer gegeven bevoegdheid aanwijzingen te geven zorgvuldig heeft plaatsgevonden.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De klankbordgroep treedt alleen op verzoek of met instemming van de minister in overleg met een bij een splitsingsplan betrokken rechtspersoon of natuurlijk persoon.

 • 2 De klankbordgroep treedt in het kader van de in artikel 3, eerste lid, opgedragen taak alleen in de openbaarheid op verzoek of met instemming van de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De klankbordgroep bestaat uit drie leden.

 • 2 De leden van de klankbordgroep worden benoemd door de minister. De leden van de klankbordgroep kunnen worden ontslagen door de minister.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 Ter gelegenheid van de instelling van de klankbordgroep worden tot en met 30 december 2009 als leden benoemd:

  • a. de heer mr. A.W. Kist, te Oegstgeest;

  • b. de heer prof.dr. H.P.A.J. Langendijk, te Haarlem;

  • c. mevrouw prof.dr.ir. M.P.C. Weijnen, te Leiden.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De klankbordgroep bepaalt zijn eigen werkwijze.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de klankbordgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de klankbordgroep bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2009]

Aan de leden van de klankbordgroep wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,2.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 februari 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordgroep implementatie splitsing energiebedrijven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de betrokkenen.

’s-Gravenhage, 16 maart 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina