Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz

[Regeling vervallen per 31-12-2009.]
Geldend van 20-11-2009 t/m 30-12-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2009, houdende instelling van de Stuurgroep pilot commissies verplichte ggz alsmede instelling van vier commissies verplichte ggz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Stuurgroep

[Vervallen per 31-12-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Er is een Stuurgroep pilot commissies verplichte ggz.

 • 2 De Stuurgroep heeft tot taak:

  • a. de pilot voor te bereiden en te begeleiden, en

  • b. de Ministers te rapporteren over het functioneren van de commissies, met het oog op de vraag welke verbetering een onafhankelijke multidisciplinaire commissie zou kunnen betekenen ten opzichte van de huidige procedures op grond van de Wet bopz.

 • 4 In de rapportage weegt de Stuurgroep in ieder geval de baten en lasten van de commissie tegen elkaar af, zowel in financieel als in administratief opzicht.

 • 5 De Minister kan de Stuurgroep ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, algemene aanwijzingen geven.

 • 6 De Stuurgroep brengt uiterlijk 1 juni 2009 een voorlopig rapport uit aan de Ministers.

 • 7 De Stuurgroep brengt uiterlijk 31 december 2009 een eindrapport uit aan de Ministers.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De leden van de Stuurgroep worden benoemd en ontslagen door de Minister.

 • 2 De Minister voegt aan de Stuurgroep een secretariaat toe, dat in ieder geval bestaat uit een pilotcoördinator en een secretaris. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Tot lid van de Stuurgroep worden benoemd:

  • a. de heer E. Gerritsen (voorzitter);

  • b. de heer mr. dr. R.B.M. Keurentjes;

  • c. de heer mr. drs. R.H. Zuijderhoudt;

  • d. de heer drs. J.R. van Veldhuizen;

  • e. de heer mr. drs. T.P. Widdershoven;

  • f. mevrouw mr. E. van Eykelen;

  • g. de heer R.C. Kips;

  • h. de heer A.J.K. Hondius;

  • i. mevrouw drs. M.W. Knuttel;

  • j. de heer professor J. Legemaate;

  • k. mevrouw mr. E. Huineman Lindt;

  • l. mevrouw mr. T.E. Stikker;

  • m. mevrouw drs. M.C.G. van der Zanden.

 • 2 De leden laten zich niet vervangen.

 • 5 De benoemingen gelden voor het tijdvak 1 maart 2009 tot 31 december 2009.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De Stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De Stuurgroep kan, indien zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht, inlichtingen inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De leden van de Stuurgroep nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De leden van de Stuurgroep zorgen ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Stuurgroep, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 3 De leden van de Stuurgroep doen over de pilot geen mededelingen in het openbaar, dan met toestemming van de Minister.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2009]

De Stuurgroep verstrekt aan de Ministers desgevraagd de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2009]

De archiefbescheiden van de Stuurgroep worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

§ 3. Commissies

[Vervallen per 31-12-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Er is een commissie in elk van de vier arrondissementen Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

 • 2 Deze commissies hebben tot taak:

  • a. hoorzittingen te houden met:

   • personen waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat zij op grond van een rechterlijke uitspraak in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen of daar reeds verblijven op grond van een rechterlijke uitspraak, en

   • personen uit de omgeving van de hiervoor bedoelde personen, bedoeld in artikel 3, onder b, c, e, f en g van het privacyreglement dat in de bij deze regeling behorende bijlage I is opgenomen.

  • b. advies op te stellen inzake een aan de commissie voorgelegde casus, ten behoeve van de rechter, de geneesheer-directeur of de behandelaar bij de uitvoering van diens taken of bevoegdheden krachtens de Wet bopz;

  • c. in ieder geval maandelijks te rapporteren aan de Stuurgroep over de onder a en b bedoelde taken. Deze rapportage bevat geen gegevens die herleidbaar zijn tot individuele patiënten of personen uit hun omgeving.

 • 3 De commissies beperken zich tijdens de pilot tot personen die hun uitdrukkelijke toestemming voor de in het tweede lid bedoelde taak hebben gegeven en:

  • a. jegens wie een beslissing van de rechter tot afgifte van een machtiging op grond van de Wet bopz zal worden genomen, of redelijkerwijs kan worden verwacht dat jegens hen een dergelijke beslissing zal worden genomen; of

  • b. jegens wie de geneesheer-directeur een beslissing krachtens artikel 38c of artikel 49 van de Wet bopz zal nemen.

 • 4 De selectie van personen als bedoeld in het derde lid geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de geneesheer-directeur van de psychiatrische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet bopz, in het desbetreffende arrondissement.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2009]

De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de Minister.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Tot lid van de commissie in het arrondissement Amsterdam worden benoemd:

  • M.C. Ploem (voorzitter)

  • J.M. Havenaar

  • P. de Boer

  • G.W. van Santen

 • 2 Tot lid van de commissie in het arrondissement Rotterdam worden benoemd:

  • I. van den Berg (voorzitter)

  • A. Voogt

  • A. Spaans

 • 3 Tot lid van de commissie in het arrondissement Utrecht worden benoemd:

  • A.P. van der Linden (voorzitter)

  • A.J. Trinks-Bakker

  • Y. Visser

  • M.C. Muis

  • E.A. Noorlander

 • 4 Tot lid van de commissie in het arrondissement Groningen worden benoemd:

  • A. Atema (voorzitter)

  • F. Mahler

  • M. F. Kap

  • F.C.G. van Gils

  • J.R. Niemandsverdriet

 • 5 Tot plaatsvervangend lid ten behoeve van de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde commissies worden benoemd:

  • P. Verkaik

  • E. Roelofs-de Bruin

 • 6 De leden van de commissie zijn naast hun taken in het kader van de pilot niet betrokken bij de betreffende patiënt.

 • 7 De Minister voegt aan elke commissie een ambtelijk secretaris toe, die voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig is aan de betreffende commissie.

 • 10 De benoemingen gelden voor het tijdvak 1 maart 2009 tot 1 december 2009.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De commissies handelen conform het privacyreglement dat in de bij deze regeling behorende bijlage I is opgenomen. Voor het overige regelt iedere commissie haar eigen werkzaamheden.

 • 2 De commissies kunnen inlichtingen inwinnen bij de natuurlijke personen en rechtspersonen die bij of krachtens de Wet bopz zijn belast met de uitvoering van de Wet bopz.

 • 3 De pilotcoördinator woont bijeenkomsten van de commissies slechts bij voor zover dit noodzakelijk is om zich een oordeel te vormen over de werkwijze van de commissies en brengt van zijn bevindingen daaromtrent verslag uit aan de Stuurgroep.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 De leden van de commissies nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De leden van de commissies zorgen ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissies, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van hun taak bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 3 De leden van de commissies doen over de pilot geen mededeling in het openbaar, dan met toestemming van de Minister.

Artikel 14

[Vervallen per 31-12-2009]

De archiefbescheiden van de commissies worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2009.

Artikel 16

[Vervallen per 31-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Een afschrift zal worden gezonden aan de in het besluit genoemde leden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage I. , behorend bij artikel 12, eerste lid

[Vervallen per 31-12-2009]

Privacyreglement pilot commissies verplichte ggz

[Vervallen per 31-12-2009]

Reikwijdte en doestelling van het privacyreglement

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens van de patiënt en eventueel overige betrokkenen die door of namens de verantwoordelijke in het kader van de pilot worden verwerkt.

 • 2. Dit privacyreglement heeft tot doel:

  • a. de persoonlijke levenssfeer van patiënt en overige betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te beschermen tegen ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;

  • b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze worden verzameld;

  • c. de rechten van de patiënt en overige betrokkenen te waarborgen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2009]

 • a. verantwoordelijke: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die doel en middelen van de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens in het kader van de pilot vaststelt;

 • b. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • c. pilot: onderzoek naar de wijze waarop de commissies in de praktijk functioneren;

 • d. commissie: tijdelijke commissie verplichte geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz;

 • e. het bestand: de in het kader van de pilot verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens;

 • f. College: het College bescherming persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 51 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • g. patiënt: persoon waarvan het redelijke vermoeden bestaat dat die op grond van een rechterlijke uitspraak in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen of daar reeds verblijft op grond van een rechterlijke uitspraak;

 • h. persoonsgegeven: het gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • i. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Artikel 2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

[Vervallen per 31-12-2009]

Het doel van de verwerking is om ten behoeve van de pilot te beschikken over (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten, die daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, ter beoordeling van een in het voorstel tot een Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg op te nemen adviescommissie. Voor de pilot is de verwerking noodzakelijk om:

 • a. te beschikken over gegevens met betrekking tot een patiënt;

 • b. goede advisering te bewerkstelligen aan de rechter inzake een patiënt;

 • c. goede advisering te bewerkstelligen aan de geneesheer-directeur en de behandelaar inzake een patiënt jegens wie de geneesheer-directeur een beslissing krachtens artikel 38c of artikel 49 van de Wet bopz zal nemen.

Artikel 3. Categorieën van personen

[Vervallen per 31-12-2009]

De verwerking van gegevens betreft de volgende categorieën van personen:

 • a. de patiënt;

 • b. de familie of relaties van de patiënt;

 • c. de advocaat van de patiënt;

 • d. de leden van de commissie;

 • e. de behandelaar van de patiënt;

 • f. de Patiënt Vertrouwens Persoon van de patiënt;

 • g. de Geneesheer-Directeur van de GGZ-instelling;

 • h. de rechter;

 • i. de officier van justitie.

Artikel 4. Soorten gegevens

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. Van de in artikel 3, onder a, bedoelde persoon worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;

  • b. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op diens gezondheid of welzijn;

  • c. verslag van het gesprek met de commissie.

 • 2. Van de in artikel 3, onder b, bedoelde personen worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;

  • b. aard van de relatie tot de betrokken patiënt;

  • c. verslag van het gesprek met de commissie.

 • 3. Van de in artikel 3, onder c, bedoelde persoon worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, kantoorgegevens, werkadres en plaats vestiging;

  • b. verslag van het gesprek met de commissie.

 • 4. Van de in artikel 3, onder d, bedoelde personen worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, zakelijk adres, plaats en beroep.

 • 5. Van de in artikel 3, onder e tot en met g bedoelde personen worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, werkadres en telefoonnummer;

  • b. verslag van het gesprek met de commissie.

 • 6. Van de in artikel 3, onder h en i bedoelde personen worden geen andere gegevens verwerkt dan:

  • a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, werkadres en telefoonnummer.

Artikel 5. De verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. De commissie adviseert de rechter, de geneesheer-directeur of de behandelaar schriftelijk op basis van het bestand, dat is samengesteld op basis van de hoorzittingen, als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, van het Besluit instelling stuurgroep pilot commissies verplichte ggz.

 • 2. De (bijzondere) persoonsgegevens van de patiënt worden voor zover noodzakelijk slechts verwerkt door:

  • a. diens behandelaar;

  • b. de betreffende GGZ-instelling, de GGD, de huisarts;

  • c. diens advocaat;

  • d. diens Patiënt Vertrouwens Persoon;

  • e. de Geneesheer-Directeur van de betreffende GGZ-instelling;

  • f. de leden van de commissie die door de verantwoordelijke zijn benoemd;

  • g. de ambtelijk secretaris van de commissie;

  • h. de coördinator van de pilot;

  • i. de onderzoekers van Research voor Beleid;

  • j. de rechter;

  • k. de officier van justitie.

Artikel 6. Coördinator van de pilot

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. De coördinator van de pilot en de onderzoekers van Research voor Beleid wonen bijeenkomsten van de commissie slechts bij voor zover dit noodzakelijk is om zich een oordeel te vormen over de werkwijze van de commissie.

Artikel 7. Beveiliging en geheimhouding

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. Elektronische opslag van (bijzondere) persoonsgegevens geschiedt slechts in een bestand, beveiligd met een wachtwoord van ten minste vier tekens dat geen bestaand woord vormt.

 • 2. Iedere andere opslag van (bijzondere) persoonsgegevens geschiedt in een af te sluiten ruimte.

 • 3. De commissieleden en de ambtelijk secretaris van de commissie wisselen (bijzondere) persoonsgegevens langs elektronische weg alleen uit door middel van een document, beveiligd met een wachtwoord van ten minste vier tekens dat geen bestaand woord vormt.

 • 4. Documenten met (bijzondere) persoonsgegevens worden uitsluitend per post verzonden in een deugdelijk gesloten enveloppe met vermelding: STRIKT PERSOONLIJK, ALLEEN IN HANDEN VAN.

 • 5. Voor zover de commissie over haar werkzaamheden overlegt met derden, verwerkt zij daarbij geen persoonsgegevens van patiënten.

 • 6. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze pilot en daarbij de beschikking krijgt over (bijzondere) persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze pilot de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8. Aanmelding gegevensverwerking

[Vervallen per 31-12-2009]

De onderhavige gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1380966.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. De verantwoordelijke informeert de categorieën van personen zoals opgenomen in artikel 3 over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.

 • 2. De verantwoordelijke informeert de personen bedoeld in artikel 3 over het verwerken van diens persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan de verwerking.

Artikel 10. Rechten van de betrokkene

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage van zijn gegevens.

 • 2. Een verzoek om inzage wordt gedaan aan de verantwoordelijke, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.

 • 3. Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke verzoeken deze aan te vullen.

 • 4. De verantwoordelijke kan degene die een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid indient, om overlegging van een identiteitsbewijs vragen. Het verzoek schort de beslissingstermijn op.

Artikel 11. Bewaartermijnen

[Vervallen per 31-12-2009]

 • 1. De (bijzondere) persoonsgegevens met betrekking tot de patiënt en overige betrokkenen worden zo spoedig mogelijk na afloop van de pilot vernietigd, doch uiterlijk op 31 december 2009.

 • 2. De persoonsgegevens met betrekking tot de personen als bedoeld in artikel 3, onder a en b, worden zo spoedig mogelijk na afloop van de pilot vernietigd, doch uiterlijk op 31 december 2009.

 • 3. De persoonsgegevens met betrekking tot de personen als bedoeld in artikel 3, onder c tot en met i, worden samen met de overige archiefbescheiden van de commissie na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 12. Klachten

[Vervallen per 31-12-2009]

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit privacyreglement niet door de verantwoordelijke of de bij de pilot betrokken personen worden nageleefd wendt hij zich tot de verantwoordelijke.

Artikel 13

[Vervallen per 31-12-2009]

Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement pilot commissies verplichte ggz.

Terug naar begin van de pagina