Regeling buiten toepassing verklaren artikel 1, onderdeel f, Regeling gelijkstelling [...] gewerkte uren bij deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. IVV/I/2009/7428, tot buiten toepassing verklaring van artikel 1, onderdeel f, van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren bij deeltijd WW tot behoud van vakkrachten

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 april 2009 en vervalt met ingang van 1 juli 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 maart 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina