Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 05-04-2009 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en van de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, eerste lid, 5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden,

Besluit:

Artikel III

Artikel I is niet van toepassing op transacties ter uitvoering van de op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande overeenkomsten.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de onderdelen A tot en met C van artikel II terugwerken tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven