Instellingsbesluit Adviescommissie private sector investeringsprogramma

[Regeling vervallen per 13-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2014.]
Geldend van 28-04-2011 t/m 31-07-2014

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 maart 2009, nr. DDE/187/2009, tot instelling van de Adviescommissie Private Sector Investeringsprogramma

Artikel 1

[Vervallen per 13-09-2014]

 • 1 Er is een Adviescommissie private sector investeringsprogramma (APSI).

 • 2 De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beoordeling van aanvragenvoor subsidie in het kader van het Private Sector Investeringsprogramma (PSI).

Artikel 2

[Vervallen per 13-09-2014]

 • 1 De commissie toetst de beoordeling van aanvragen op kwaliteit en consistentie met de beleidsregels voor het Private Sector Investeringsprogramma.

 • 2 De toetsing van de commissie resulteert in instemming met of afwijking met de voorgenomen uitkomst van de beoordeling van een aanvraag. In het advies van de commissie worden de argumenten bij een afwijkend oordeel duidelijk aangegeven.

 • 3 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij het ingediend projectvoorstel.

Artikel 3

[Vervallen per 13-09-2014]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en tenminste twee en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de overige leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking voor een door de minister te bepalen tijdvak.

 • 3 De leden van de commissie zijn herbenoembaar, met dien verstande dat zij niet langer dan zes jaar lid van de commissie kunnen zijn.

 • 4 Het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering van de commissie is bereikt bij aanwezigheid van een meerderheid van de benoemde leden. De commissie streeft naar consensus in haar besluitvorming. Indien de stemmen staken dan besluit de voorzitter.

 • 5 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen. De waarnemer heeft geen stemrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 13-09-2014]

 • 1 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 3 De commissie stelt voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 5

[Vervallen per 13-09-2014]

 • 1 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taken benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 Het beheer door de commissie van archiefbescheiden betreffende de advisering geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 13-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 13-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie private sector investeringsprogramma.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Samenwerking

,

A. Haspels

Terug naar begin van de pagina