Instellingsbesluit Regiegroep en Projectgroep Bibliotheekinnovatie 2009

[Regeling vervallen per 05-04-2010.]
Geldend van 05-04-2009 t/m 04-04-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 maart 2009, nr. MLB/LB/109.333, houdende de instelling van de Regiegroep Bibliotheekinnovatie en de Projectgroep Bibliotheekinnovatie voor het jaar 2009 (Instellingsbesluit Regiegroep en Projectgroep Bibliotheekinnovatie 2009)

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. regiegroep: de Regiegroep Bibliotheekinnovatie, bedoeld in artikel 2;

 • c. projectgroep: de Projectgroep Bibliotheekinnovatie, bedoeld in de artikelen 7 en 8;

 • d. bestuurlijke afspraken: de afspraken tussen de minister, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);

 • e. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie: de commissie, bedoeld in het besluit van de Minister van OCW van 18 augustus 2008, nr. MLB/JZ/40984 (Stcrt. 2008, 165).

Artikel 2

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 Er is een Regiegroep Bibliotheekinnovatie.

 • 2 De regiegroep wordt ingesteld voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van dit besluit.

 • 3 De regiegroep heeft tot taak:

  • a. het samenstellen van een projectgroep die de in artikel 8 omschreven taken gaat uitvoeren, volgens de in artikel 7 omschreven procedure;

  • b. het vervullen van de regierol ten opzichte van de projectgroep;

  • c. het bewaken van de inhoudelijke kaders van het proces van bibliotheekinnovatie in 2009, gebaseerd op het advies van de commissie bibliotheekinnovatie en de bestuurlijke afspraken van 15 december 2008;

  • d. het vaststellen van het door de projectgroep opgestelde projectplan 2009 en de daarop gebaseerde begroting en het bewaken van de voortgang;

  • e. het vaststellen van het inhoudelijke verslag over de voortgang van het bibliotheekinnovatieproces.

Artikel 3

[Vervallen per 05-04-2010]

Het inhoudelijke verslag van de regiegroep wordt binnen drie maanden na afloop van de

instellingsperiode vastgesteld en terstond toegezonden aan de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 05-04-2010]

De regiegroep draagt zorg voor een goede overdracht van het ingezette innovatiebeleid, inclusief de door de projectgroep verrichtte werkzaamheden en de vergaarde kennis- en informatieoverdracht, aan het per 2010 nieuw in te stellen sectorinstituut voor de openbare bibliotheeksector.

Artikel 5

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 De regiegroep bestaat uit drie leden:

  • a. mevrouw M.J. Hammersma, directeur Media Letteren Bibliotheken, tevens voorzitter,

  • b. de heer G.C. Reussink, bestuurslid van de Vereniging van Openbare Bibliotheken,

  • c. mevrouw J. Calff, voorzitter van de Adviescommissie Bibliotheekinnovatie.

 • 2 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 De regiegroep stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De regiegroep kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

 • 3 Indien de regiegroep ten behoeve van zijn werk ambtelijke en/of andere deskundigen raadpleegt waaraan kosten zijn verbonden, dient voor vergoeding van deze kosten vooraf contact op te worden genomen met OCW.

 • 4 De regiegroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 7

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 Er is een Projectgroep Bibliotheekinnovatie.

 • 2 De projectgroep bestaat uit één programmamanager tevens kwartiermaker sectorinstituut en drie programmacoördinatoren.

 • 3 De regiegroep benoemt de programmamanager van de projectgroep.

 • 4 De projectgroep wordt ingesteld voor de duur van één jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van dit besluit.

 • 5 De programmamanager stuurt de projectgroep aan en draagt eindverantwoordelijkheid voor het project.

 • 6 De programmamanager zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de regiegroep.

 • 7 De programmamanager legt verantwoording af aan de regiegroep.

Artikel 8

[Vervallen per 05-04-2010]

De projectgroep heeft tot taak:

 • a. het opstellen van een projectplan met werkzaamheden voor 2009, rekening houdend met lopende initiatieven, op het terrein van bibliotheekinnovatie, in het land;

 • b. het faciliteren en stimuleren van de uitvoering van het projectplan, onder meer door het initiëren van actieve kennisuitwisseling en communicatie tussen bibliotheekpartijen;

 • c. het nauwlettend volgen van de voortgang van de uitvoering en het tijdig signaleren van knelpunten;

 • d. het fungeren als aanspreek-, informatie-, en adviespunt voor de bibliotheekbranche wat betreft de bibliotheekinnovatie in 2009;

 • e. het voorbereiden en opstellen van het eindverslag over het vernieuwingsproces in 2009.

Artikel 9

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 3 De leden van de regiegroep, met uitzondering van de voorzitter, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

 • 4 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 10

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 De kosten voor de regiegroep komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister.

 • 2 Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen, voor secretariële ondersteuning, huisvesting en uitvoering;

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek;

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 3 De regiegroep biedt zo spoedig mogelijk na zijn instelling een begroting en een planning aan de minister aan.

Artikel 11

[Vervallen per 05-04-2010]

De regiegroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Media, Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12

[Vervallen per 05-04-2010]

De regiegroep neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 13

[Vervallen per 05-04-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt na één jaar van inwerkingtreding.

Artikel 14

[Vervallen per 05-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regiegroep en Projectgroep Bibliotheekinnovatie 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina