Regeling vaststelling tarieven 2009 ex artikel 6 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 02-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën van 2009 tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina