Mandaatbesluit LNV Directie Organisatie en Bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 28-01-2010 t/m 30-04-2011

Besluit van 24 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/711, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Organisatie en Bedrijfsvoering (Mandaatbesluit LNV Directie Organisatie en Bedrijfsvoering)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening;

 • b. het afdoen van stukken in het kader van de regelgeving ter zake van overheidsopdrachten;

 • c. het verstrekken van opdrachten voor de uitvoering van projecten op het terrein van werken, daaronder begrepen opdrachten voor onderzoek naar en sanering van grond- en grondwaterverontreinigingen;

 • d. het instemmen met de wijze waarop werkzaamheden ten behoeve van het ministerie door de Rijksgebouwendienst zijn uitgevoerd;

 • e. het verlenen van opdrachten tot verwerving of vervreemding van onroerende goederen, het overdragen in materieel beheer daarvan, alsmede tot verkrijging of verlening van gebruiksrechten ten aanzien van onroerende goederen;

 • f. besluiten als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995 voor zover deze besluiten namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eveneens in mandaat zijn genomen;

 • g. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • h. het organisatiebeleid en het personeelsbeleid en -beheer in algemene zin;

 • i. het beleid op het gebied van inkoop en informatie in algemene zin;

 • j. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 Het hoofd bedrijfsvoering van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 100.000,– niet te boven gaan.

 • 2 De overige leden van het managementteam van de directie Organisatie en Bedrijfsvoering en de directeur Kasteel Groeneveld zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur Voedselkwaliteit, te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door

‘DE DIRECTEUR ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING,’

onderscheidenlijk,

‘DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING,’

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Organisatie en Bedrijfsvoering.

Den Haag, 24 maart 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina