Mandaatbesluit LNV Agentschap NL

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 20-10-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 maart 2009, nr. TRCJZ/2009/712, houdende verlening van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem voor subsidieverstrekking aan het Technologisch Topinstituut Groene Genetica en houdende verlening van volmacht aan ambtenaren van SenterNovem voor het beheer van Small Business Innovation Research programma (Mandaatbesluit LNV SenterNovem)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt mandaat verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

De algemeen directeur van Agentschap NL is gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en ter uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De algemeen directeur van Agentschap NL kan zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 1 en artikel 2, ondermandateren aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de algemeen directeur van Agentschap NL wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 550.000,– niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de directeur Innovatie van Agentschap NL wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 450.000,– niet te boven gaan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de taakmanagers van Agentschap NL wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 450.000,– niet te boven gaan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de opdrachtmanagers van Agentschap NL wordt volmacht verleend om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven in het kader van de uitvoering van het Small Business Innovation Research programma voor zover deze een bedrag van € 150.000,– niet te boven gaan.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1 en de artikelen 4 tot en met 7, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door

‘DE ALGEMEEN DIRECTEUR Agentschap NL,’,

onderscheidenlijk,

‘DE DIRECTEUR INNOVATIE Agentschap NL,’,

onderscheidenlijk,

‘DE TAAKMANAGER Agentschap NL,’,

onderscheidenlijk,

‘DE OPDRACHTMANAGER Agentschap NL,’.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Agentschap NL.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009 en werkt terug tot en met 1 november 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina