Besluit beperking openbaarheid archieven Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, [...] te Straatsburg Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 004/2009, houdende beperking van de openbaarheid van de archieven van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, het Consulaat in Frankrijk te Nice, het Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en het Consulaat in Frankrijk te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, het Consulaat in Frankrijk te Nice, het Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en het Consulaat in Frankrijk te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  331

  2037

  332

  2040

  333

  2050

  341

  2040

  995

  2039

  1515

  2034

  1516

  2040

  1519

  2040

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, het Consulaat in Frankrijk te Nice, het Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en het Consulaat in Frankrijk te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  1029

  2050

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van de archieven van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, het Consulaat in Frankrijk te Nice, het Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en het Consulaat in Frankrijk te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

360

2038

381

2025

971

2039

1536

2034

2260

2025

2263

2040

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Nederlandse Ambassade in Frankrijk te Parijs, het Consulaat in Frankrijk te Nice, het Consulaat in Frankrijk te La Rochelle en het Consulaat in Frankrijk te Straatsburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244257.png
Terug naar begin van de pagina