Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands permanente vertegenwoordiging bij [...] York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 005/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

42

2039

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

1000

2035

1097

2027

1219

2036

1220

2040

1221

2040

1978

2050

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze:
De

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244253.png
Terug naar begin van de pagina