Wijzigingsregeling Subsidieregeling sterktes in innovatie, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 06-04-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 maart 2009, nr. WJZ / 9057818, tot wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie, de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen en de regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, 5, derde lid, 16, 25 en 30, vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Op aanvragen om subsidie in de vorm van een garantstelling aan een financier, die vóór de inwerkingtreding van onderdeel A van artikel III zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijft artikel 3.12e van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen van toepassing, zoals dat onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 april 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina