Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs (colleges van bestuur en raden van toezicht)

Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Wet van 12 maart 2009 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om te komen tot een deugdelijk intern toezicht binnen instellingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs; dat het daartoe nodig is te komen tot een heldere scheiding van taken en bevoegdheden binnen de bestuurslagen van deze instellingen en een uniforme naamgeving van de desbetreffende organen en dat in verband daarmee de Wet educatie en beroepsonderwijs dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II. Overgangsbepaling

Gedurende 6 maanden na de inwerkingtreding van deze wet kan worden afgeweken van de daarin opgenomen wijzigingen. Voor zover van deze wet wordt afgeweken, blijven de artikelen 1.1.1, onderdeel w2, 1.1.3, 2.2.4, vijfde lid, 2.5.3, vierde lid, 2.5.4, eerste lid, 2.8.2, eerste lid, 4.1.3, 9.1.4, 9.1.5 en 9.1.7 zoals luidend voor de inwerkingtreding van deze wet van toepassing.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 12 maart 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Uitgegeven de eenendertigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina