Instellingsbesluit Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-04-2009 t/m 31-12-2010

Instellingsbesluit Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie;

 • c. publieke agenda: een prioriteitenlijst van te bespreken onderwerpen op het gebied van of gerelateerd aan nanotechnologie, waaronder onderwerpen die volgens de commissie nog niet of onvoldoende worden opgepakt en met een focus op ethische en maatschappelijke aspecten van nanotechnologie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Er is een Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. een publieke agenda te ontwikkelen in overleg met vertegenwoordigers van relevante groepen in de Nederlandse samenleving;

  • b. op basis van de publieke agenda een maatschappelijke dialoog te stimuleren en te faciliteren met een focus op de ethische en maatschappelijke aspecten van nanotechnologie en de toepassingen van nanotechnologie, waarbij de activiteiten van de commissie zich onderscheiden van reeds lopende activiteiten en discussies op het gebied van nanotechnologie of daaraan gerelateerde onderwerpen en waarbij de activiteiten en verslaglegging van de commissie onderscheidend zijn ten opzichte van andere relevante beleidsvormingsprocessen binnen de rijksoverheid waarbij vertegenwoordigers van groepen in de Nederlandse samenleving betrokken zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De commissie werkt transparant en zorgt voor communicatie van haar activiteiten naar de Nederlandse samenleving, in elk geval met een eigen website.

 • 2 De commissie zorgt met het gereed komen van de publieke agenda voor de organisatie en invulling van een herkenbaar startmoment van de maatschappelijke dialoog in de vorm van een evenement.

 • 3 De commissie brengt uiterlijk op 15 september 2009 een publieke agenda uit aan de minister en maakt deze agenda openbaar.

 • 4 De commissie brengt vóór 15 mei 2010 een schriftelijke tussenrapportage uit aan de minister.

 • 5 De commissie brengt vóór 1 januari 2011 haar schriftelijke eindrapport uit aan de minister.

 • 6 De tussenrapportage en het eindrapport gaan in op:

  • a. de maatschappelijke en ethische vraagstukken die door nanotechnologie naar voren komen;

  • b. de actoren die zijn betrokken bij de maatschappelijke dialoog en de mate waarin deze actoren een afspiegeling vormen van de Nederlandse samenleving;

  • c. de meningen en inzichten die ten aanzien van nanotechnologie in de Nederlandse samenleving leven inclusief de onderbouwing, de achterliggende waarden en belangen daarvan;

  • d. de conclusies en aanbevelingen van de Nederlandse samenleving geplaatst in de context van de maatschappelijke uitdagingen van onze samenleving zoals economie, zorg, klimaat, energie en water.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste acht andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden tot en met 31 december 2010 als leden benoemd:

 • a. de heer prof.dr. P. Nijkamp, te Leiden, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw prof.dr. I.D. de Beaufort, te Den Haag;

 • c. de heer prof.dr. P.J.A. Borm, te Meerssen;

 • d. de heer dr. E.E.W. Bruins, te Alphen aan den Rijn;

 • e. de heer prof.dr.ir. W.E. Bijker, te Eijsden;

 • f. de heer ir. G.A.F. van Harten, te Sluiskil;

 • g. mevrouw drs. G.M. van Heteren, te Amsterdam;

 • h. de heer dr. R. Pieterman, te Nieuwerkerk aan den IJssel;

 • i. mevrouw prof.dr. S.E. Speller, te Nijmegen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast in de vorm van een huishoudelijk reglement.

 • 2 De commissie voorziet zelf in een secretariaat.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie maatschappelijke dialoog nanotechnologie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven