Instellingsbesluit Regiegroep Dutch Design Fashion Architecture

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 03-04-2009 t/m 31-08-2013

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2009, nr. DK/109626, houdende de instelling van de Regiegroep Dutch Design Fashion Architecture (Instellingsbesluit Regiegroep Dutch Design Fashion Architecture)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris voor Europese Zaken;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. regiegroep: de regiegroep als bedoeld in artikel 2,

 • c. SfA: het Stimuleringsfonds voor Architectuur, gevestigd te Rotterdam,

 • d. DutchDFA programma: meerjarig programma van samenhangende activiteiten om de internationale positie van de sectoren design, mode en architectuur duurzaam te versterken,

 • e. programmadirecteur: degene die door het bestuur van het SfA is aangesteld voor de uitvoering van het DutchDFA programma,

 • f. ministeries: de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Er is een Regiegroep Dutch Design Fashion Architecture die tot doel heeft het duurzaam versterken van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector.

 • 2 De regiegroep heeft in ieder geval tot taak:

  • a. de totstandkoming van een structurele samenwerking tussen de sectoren design, mode en architectuur;

  • b. het instemmen met het beleidsplan en de meerjarenbegroting van het SfA voor de uitvoering van het DutchDFA programma, alsmede met wijzigingen daarvan;

  • c. het doen van een voordracht aan het bestuur van het SfA voor de benoeming van een programmadirecteur.

 • 3 Andere taken ter versterking van de internationale positie van de Nederlandse ontwerpsector worden in onderling overleg tussen de minister en de regiegroep vastgesteld.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-09-2013]

De regiegroep wordt ingesteld met ingang van 16 december 2008 voor de periode tot en met 30 april 2013.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-09-2013]

De regiegroep verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 De regiegroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en 7 leden.

 • 2 Als voorzitter van de regiegroep wordt benoemd de heer dr. J.M. Linthorst. Als leden worden benoemd

  • a. de directeuren van de volgende organisaties:

   • 1°. Stichting Premsela;

   • 2°. Nederlands Architectuurinstituut;

   • 3°. Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers;

   • 4°. Bond van Nederlandse Architecten;

   • 5°. Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten;

   • 6°. Modint;

  • b. de directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven, als vertegenwoordiger van het overleg tussen de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

 • 3 Vertegenwoordigers van elk van de betrokken ministeries en het atelier Rijksbouwmeester kunnen vergaderingen van de regiegroep bijwonen.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van de regiegroep als bedoeld in artikel 3.

 • 5 Bij tussentijds vertrek van de voorzitter benoemt de minister in overleg met de betrokken ministers een opvolger.

 • 6 Bij verhindering kunnen de leden zich laten vervangen door een andere persoon van dezelfde organisatie.

 • 7 De regiegroep wordt bijgestaan door een secretaris, de programmadirecteur. De secretaris is geen lid van de regiegroep. Evenmin is de secretaris aanwezig bij de beraadslaging van de regiegroep ten aanzien van artikel 2, tweede lid, onder c, van dit besluit.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-09-2013]

De regiegroep vergadert minimaal vier keer per jaar. Zij stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 7. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-09-2013]

De regiegroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2013]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 december 2008.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2013.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regiegroep Dutch Design Fashion Architecture.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina