Wijzigingsbesluit Besluit stimulering duurzame energieproductie

Geldend van 27-03-2009 t/m heden

Besluit van 17 maart 2009, houdende wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 19 december 2009, nr. WJZ / 8192984;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 9 februari 2009, nr. W10.08.0580/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 9 maart 2009, nr. WJZ / 9046056;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze wet zijn verstrekt, blijven de artikelen 6, 56, 59, 61 en 63, eerste lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidden.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Artikel I, onderdelen G en Ae, werken terug tot en met 1 april 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 maart 2009

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zesentwintigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina