Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8

[Regeling vervallen per 02-08-2009.]
Geldend van 27-03-2009 t/m 01-08-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 en 24 maart 2009, nr. WJZ/9055953, tot uitgifte van de kavels A7 en A8 voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band (Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 3.3a van de Telecommunicatiewet, de artikelen 6.23 en 6.24 van de Mediawet 2008, de artikelen 2, derde lid, 11 en 12 van het Frequentiebesluit en artikel 22 van het Mediabesluit 2008;

Besluiten:

§ 1. Beschikbare frequentieruimte

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 1. Beschikbare frequentieruimte

[Vervallen per 02-08-2009]

§ 2. Aanvraag

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 2. Indiening aanvraag

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7 of A8 wordt vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling ingediend en wordt uiterlijk op 24 april 2009 om 14.00 uur per post ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres:

  De Minister van Economische Zaken

  p/a werkgroep kavels A7 en A8

  Agentschap Telecom

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen

 • 2 Een aanvraag voor een vergunning voor kavel A7 of A8 bevat de gegevens en bescheiden, bedoeld in de bij deze regeling behorende bijlage I en wordt overeenkomstig het model in die bijlage ingedeeld.

 • 4 De aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld.

 • 5 Met de gegevens en bescheiden, bedoeld in het tweede lid, worden gelijkgesteld zodanige gegevens en bescheiden krachtens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 6 De gegevens en bescheiden, bedoeld in het vijfde lid, mogen in afwijking van het vierde lid, in een van de officiële talen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden gesteld. In dat geval worden die gegevens en bescheiden vergezeld van een Nederlandse vertaling van die gegevens en bescheiden.

Artikel 3. Waarborg betaling financieel instrument

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De aanvrager van een vergunning voor kavel A7 zorgt ervoor dat uiterlijk op 24 april 2009, 14:00 uur, een bedrag van 1.266.793 euro als waarborgsom is ontvangen op bankrekeningnummer 19.23.23.806, ten name van de Staat der Nederlanden onder vermelding van ‘Ministerie van Economische Zaken/Agentschap Telecom, kavel A7’ of een bankgarantie is verstrekt volgens het model, bedoeld in bijlage II. De bankgarantie maakt onderdeel uit van de aanvraag.

 • 2 De aanvrager van een vergunning voor kavel A8 zorgt ervoor dat uiterlijk op 24 april 2009, 14:00 uur, een bedrag van 133.254 euro als waarborgsom is ontvangen op bankrekeningnummer 19.23.23.806, ten name van de Staat der Nederlanden onder vermelding van ‘Ministerie van Economische Zaken/Agentschap Telecom, Kavel A8’ of een bankgarantie is verstrekt volgens het model, bedoeld in bijlage II. De bankgarantie maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Artikel 4. Verzuimherstel

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan de in artikel 2, eerste lid, gestelde eisen, wordt de vergunning die aangevraagd is, geweigerd.

 • 3 De aanvrager heeft gedurende vijf werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat de mededeling, bedoeld in het tweede lid, is verstuurd, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 4 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel, bedoeld in het tweede lid, worden per post ontvangen op dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, vermeld in artikel 2, eerste lid, binnen de in het derde lid genoemde termijn.

Paragraaf 3. Eisen aan de aanvrager

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 5. Eisen aan de hoedanigheid van de aanvrager

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

 • 2 De aanvrager voldoet voorts aan de volgende eisen:

  • 1°. de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie;

  • 2°. de aanvrager is geen surseance van betaling verleend, noch is door de aanvrager surseance van betaling aangevraagd; en

  • 3°. er is geen beslag gelegd op het vermogen dan wel op een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager die een aanmerkelijk deel van het vermogen van de aanvrager vormen.

 • 3 Met de eisen van het tweede lid, onder 1, 2 en 3, worden gelijkgesteld zodanige eisen volgens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 6. Eisen aan kennis en ervaring van de aanvrager

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1 De aanvrager van een vergunning voor kavel A7 beschikt aantoonbaar over kennis en ervaring met betrekking tot de productie en exploitatie van een radioprogramma.

 • 2 De aanvrager van een vergunning voor kavel A8 beschikt aantoonbaar over kennis en ervaring met betrekking tot de productie en exploitatie van een radioprogramma dat overwegend bestaat uit klassieke muziek, moderne klassieke muziek daaronder begrepen, of jazz muziek.

 • 3 De aanvrager bedoeld in het eerste en tweede lid beschikt aantoonbaar over de technische middelen met betrekking tot de productie en exploitatie van een radioprogramma.

Artikel 7. Hoedanigheid van commerciële omroep

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvrager beschikt over de vereiste toestemming van het Commissariaat voor de Media, bedoeld in artikel 3.1 van de Mediawet 2008.

Paragraaf 4. Verlenen vergunning

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 8. Verlenen vergunning

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 2 Indien de toepassing van het eerste lid niet leidt tot verlening van een vergunning voor kavel A7 of A8, worden de gevraagde vergunningen geweigerd.

Paragraaf 5. Eenmalig bedrag

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 9. Eenmalig bedrag kavel A7

[Vervallen per 02-08-2009]

De verkrijger of houder van een vergunning voor kavel A7 is voor het gebruik van frequentieruimte tot 1 september 2011 een eenmalig bedrag verschuldigd. De hoogte van het eenmalig bedrag wordt bepaald overeenkomstig de volgende tabel:

De maand waarin de vergunning in werking treedt

Hoogte van het verschuldigde bedrag in euro’s

mei 2009

1.266.793

juni 2009

1.218.923

juli 2009

1.171.258

augustus 2009

1.123.797

september 2009

1.076.538

oktober 2009

1.029.480

november 2009

982.621

december 2009

935.962

januari 2010

889.500

februari 2010

843.235

maart 2010

797.165

april 2010

751.289

mei 2010

705.605

juni 2010

660.114

juli 2010

614.813

augustus 2010

569.702

september 2010

524.780

oktober 2010

480.044

november 2010

435.495

december 2010

391.130

Artikel 10. Eenmalig bedrag kavel A8

[Vervallen per 02-08-2009]

De verkrijger of houder van een vergunning voor kavel A8 is voor het gebruik van frequentieruimte tot 1 september 2011 een eenmalig bedrag verschuldigd. De hoogte van het eenmalig bedrag wordt bepaald overeenkomstig de volgende tabel:

De maand waarin de vergunning in werking treedt

Hoogte van het verschuldigde bedrag in euro’s

mei 2009

133.254

juni 2009

128.219

juli 2009

123.205

augustus 2009

118.212

september 2009

113.241

oktober 2009

108.291

november 2009

103.362

december 2009

98.454

januari 2010

93.567

februari 2010

88.700

maart 2010

83.854

april 2010

79.028

mei 2010

74.223

juni 2010

69.438

juli 2010

64.672

augustus 2010

59.927

september 2010

55.202

oktober 2010

50.496

november 2010

45.810

december 2010

41.143

Artikel 11. Aanwending bankgarantie

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 2 Indien een vergunninghouder niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, het eenmalig bedrag, bedoeld in de artikelen 9 of 10, volledig heeft betaald, wordt de door hem overgelegde bankgarantie voor betaling aangewend.

 • 3 De Minister van Economische Zaken stort de waarborgsom van de aanvrager aan wie geen vergunning wordt verleend, terug.

 • 4 Indien de waarborgsom van een aanvrager meer bedraagt dan het eenmalig bedrag dat op grond van de artikelen 9 en 10 is verschuldigd, wordt het deel van de waarborgsom dat resteert, teruggestort.

 • 5 De Minister van Economische Zaken vergoedt de rente over de gestorte waarborgsom vanaf de dag waarop hij de waarborgsom heeft ontvangen op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 3, eerste of tweede lid, met dien verstande dat de rente wordt vergoed tot en met de dag:

  • a. voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de Minister van Economische Zaken wordt teruggestort: voor de aanvrager aan wie geen vergunningen worden verleend, of

  • b. waarop de vergunning voor kavel A7 of A8 wordt verleend.

 • 6 De Minister van Economische Zaken vergoedt voorts aan een aanvrager van wie de waarborgsom meer bedraagt dan het bedrag dat ingevolge artikel 9 en 10 is verschuldigd, rente over het restant over de periode vanaf de dag na de dag dat de vergunning is verleend tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop het restant van de waarborgsom door de Minister van Economische Zaken wordt teruggestort, met dien verstande dat alleen rente wordt betaald over dat restant.

 • 7 De rente wordt berekend volgens actual/360 op basis van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde Euro Overnight Index Average, minus 4 basispunten.

Paragraaf 5. Wijziging andere regelingen

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 12. Wijziging Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2003

[Vervallen per 02-08-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2003.]

Artikel 13. Wijziging Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003

[Vervallen per 02-08-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003.]

§ 10. Slotbepalingen

[Vervallen per 02-08-2009]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-08-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 02-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Den Haag, 24 maart 2009

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage I. : Model vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvrager voor een vergunning voor kavel A7 of A8 volgt de indeling van deze bijlage.

1. Algemene informatie

[Vervallen per 02-08-2009]

1. Algemene gegevens en bescheiden

[Vervallen per 02-08-2009]

 • a. naam;

 • b. rechtsvorm met vermelding van het recht van het land dat deze rechtsvorm beheerst;

 • c. vestigingsplaats, en als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur;

 • d. statuten van:

 • e. een beschrijving van het doel en van de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn;

 • f. een uittreksel uit het handelsregister dat niet ouder is dan één maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag:

2. Hoedanigheid als commerciële omroep

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvrager verstrekt een kopie van de toestemming van het Commissariaat voor de Media, bedoeld in artikel 3.1 van de Mediawet 2008.

3. Informatie over kennis en ervaring

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvrager beschrijft de kennis en ervaring waarover hij kan beschikken, bedoeld in artikel 6 van deze regeling. In deze beschrijving vermeldt hij in elk geval door wie en op welke wijze die kennis en ervaring ter beschikking wordt gesteld, vergezeld van de daarop betrekking hebbende overeenkomsten.

Het gaat om kennis en ervaring waarover de aanvrager aantoonbaar kan beschikken. De aanvrager hoeft hier niet zelf over te beschikken, maar kan tevens afspraken hebben gemaakt en overeenkomsten hebben gesloten met derden die bereid zijn hun kennis en ervaring aan hem ter beschikking te stellen. De aanvrager geeft een korte beschrijving door wie en op welke wijze kennis en ervaring aan hem ter beschikking wordt gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door inzicht te geven in:

 • de personele structuur (redactie, programmamakers);

 • de regeling van de interne onderlinge verantwoordelijkheden in een programmastatuut;

 • intentieverklaringen/overeenkomsten met derden voor de inzet van expertise en dienstverlening voor de productie van programma’s;

 • intentieverklaringen/overeenkomsten met derden voor de verwerving van uitzendrechten van programmaonderdelen.

4. Informatie voor de beoordeling van verbondenheid

[Vervallen per 02-08-2009]

Beschrijving

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvraag bevat een opsomming van alle rechtspersonen, vennootschappen en natuurlijke personen die direct of indirect zeggenschap of feitelijke invloed op het beleid van de aanvrager alsmede een beschrijving van de wijze waarop zij die invloed kunnen uitoefenen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is dat er sprake is van eenzelfde instelling in de zin van artikel 6.24, tweede lid, van de Mediawet 2008.

De beschrijving bevat in elk geval gegevens over:

[Vervallen per 02-08-2009]

 • a. de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

 • b. het vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager zekerheidsrechten heeft verleend;

 • c. de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen;

 • d. aan wie en onder welke condities en beperkingen doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te vertegenwoordigen (procuratie);

 • e. bestaande en voorgenomen overeenkomsten met andere rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die direct of indirect radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen.

Bescheiden

[Vervallen per 02-08-2009]

De aanvrager voegt de volgende documenten bij de aanvraag (voor zover van toepassing):

 • a. een kopie van het aandeelhoudersregister die niet ouder is dan een maand gerekend vanaf de datum van aanvraag;

 • b. een kopie van verleende geldige volmachten;

 • c. kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de aanvrager en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de aanvrager;

 • d. kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

5. Schriftelijke verklaringen

[Vervallen per 02-08-2009]

Aanvrager

[Vervallen per 02-08-2009]

Bij de aanvraag is gevoegd: een schriftelijke en ondertekende verklaring van de aanvrager waarin zonder enig voorbehoud wordt verklaard dat de informatie in de aanvraag juist en volledig is.

Verklaring notaris

[Vervallen per 02-08-2009]

Bij de aanvraag is gevoegd een verklaring die voldoet aan het volgende model:

Verklaring notaris

Ondergetekende, notaris te ..... (plaatsnaam)

verklaart zonder voorbehoud dat de informatie die in het kader van de aanvraag is verstrekt ter uitvoering van de onderdelen 1 en 2 door hem zijn geverifieerd en juist en volledig is bevonden en verklaart zonder voorbehoud dat de informatie die in het kader van de aanvraag is verstrekt ter uitvoering van de onderdelen 3 en 4 door hem naar best kunnen zijn geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is.

Bijlage II. Als bedoeld in artikel 3

[Vervallen per 02-08-2009]

Model bankgarantie

[Vervallen per 02-08-2009]

I. De ondergetekende

[Vervallen per 02-08-2009]

.... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)*, statutair gevestigd te ...., mede kantoorhoudende te ...., hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. dat artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

 • B. dat ..... (naam aanvrager), rechtspersoon naar ..... (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) recht, statutair gevestigd te ....., kantoorhoudende te ....., hierna te noemen: ‘de Aanvrager’, op grond van artikel 3 van de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8 verplicht is een bedrag ter grootte van 1.266.793 euro voor de vergunning voor kavel A7 te storten of een bedrag ter grootte van 133.254 euro voor de vergunning voor kavel A8 te storten dan wel voor die bedragen een bankgarantie te verstrekken;

 • C. dat de Minister met betrekking tot de verlening van een vergunning regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling uitgifte kavels A7 en A8;

 • D. dat de Minister op grond van deze regels van de Aanvrager verlangt dat deze een bankgarantie doet stellen ter zekerheid van al hetgeen de Aanvrager ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

 • E. dat de Aanvrager de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is;

II. Verbindt zich tot het navolgende:

[Vervallen per 02-08-2009]

 • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van ..... (zegge: .....), onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen.

 • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

 • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

 • 4. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval één jaar na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van een jaar geldig is.

 • 5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

 • 6. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

Plaats: .....

Datum: .....

Naam bank en ondertekening .....

.....

* hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de Bank worden ingevuld.

Terug naar begin van de pagina