Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011

[Regeling vervallen per 02-03-2012.]
Geldend van 26-05-2010 t/m 01-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 februari 2009, nr. BVE/Stelsel/100321, houdende vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011 (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 02-03-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. competenties: in het kader van het herontwerp van de kwalificatiestructuur mbo opgestelde eindtermen, die verwijzen naar onderliggende vaardigheden, kennis, en houdingsaspecten en expliciet zijn gerelateerd aan de toepassing in de praktijk;

 • c. kwalificatiedossier: inhoudelijke verzameling van de kwalificatieprofielen, bestaande uit een deel A, waarin het beeld van de beroepengroep wordt omschreven, een deel B, waarin onder andere de competenties worden omschreven en een deel C, waarin onder andere de benodigde kennis en vaardigheden worden omschreven en een deel D waarin de ontwikkeling van het kwalificatiedossier wordt toegelicht en verantwoord;

 • d. eindtermen: eindtermen bedoeld in artikel 7.1.3 van de wet;

 • e. prijsfactor: prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

 • f. studielast: studielast, bedoeld in artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de wet.

Artikel 2. Vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2009–2010 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • b. de prijsfactor;

  • c. de hoogte van de studielast.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 behorende bij de beroepsopleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling worden de kwalificatiedossiers voor het studiejaar 2009–2010 vastgesteld overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 3 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • b. de prijsfactor;

  • c. de hoogte van de studielast.

Artikel 4. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2010–2011

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2010–2011 vastgesteld overeenkomstig bijlage 6 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 5 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de prijsfactor;

  • d. de hoogte van de studielast.

Artikel 5. Vaststelling eindtermen en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2010–2011 op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving

[Vervallen per 02-03-2012]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 7 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2010–2011 vastgesteld overeenkomstig bijlage 8 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 8 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de onderverdeling in deelkwalificaties;

  • b. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • c. de prijsfactor;

  • d. de hoogte van de studielast;

  • e. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroepsopleiding.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2009.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 02-03-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen. De bijlagen 1, 2, 5 en 6 behorende bij deze regeling worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijlagen 3, 4, 7 en 8 behorende bij deze regeling worden ter inzage gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage 1. behorende bij artikel 2 van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2009–2010 en vaststelling eindtermen beroepsonderwijs 2010–2011

[Vervallen per 02-03-2012]

Dossier Code

Crebo nummer

Crebolijst Experimentele opleidingen OCW 2009–2010 versie 18 januari 2010

Versie

Leerweg

Soort opleiding

Niveau

Prijsfactor

SBU’s

Wettelijke eisen

Bron wettelijke eisen

BRIN Kennis centrum

Kwalificatiedossier

Diplomanaam

bou09

92040

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

 

 

02QH

bou09

92041

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker stellen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92042

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker grafwerk)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92043

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker machinaal)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

92044

Natuursteenbewerker 2

Natuursteenbewerker (Natuursteenbewerker restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

bou09

94800

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

bou09

94801

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker productie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

bou09

94802

Natuursteenbewerker 3

Natuursteenbewerker (Allround natuursteenbewerker stellen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com03

90010

Allround operator

Allround operator

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com03

90011

Allround operator

Allround operator (Allround operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com03

90012

Allround operator

Allround operator (Operator B)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02QD

com03

90013

Allround operator

Allround operator (Specialist textiel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com03

90014

Allround operator

Allround operator (Allround voedingsoperator)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

17IJ

com04

90020

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com05

90030

Artiest

Artiest

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

com05

90031

Artiest

Artiest (Dans)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90032

Artiest

Artiest (Drama)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90033

Artiest

Artiest (Musical)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90036

Artiest

Artiest (Muziek sounddesign)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com05

90037

Artiest

Artiest (Muziek uitvoerend)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com06

92090

Assistent bouw en infra

Assistent bouw en infra (Assistent bouw en infra)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02QH

com09

90050

AV-productie 2 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com09

90051

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com09

90052

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com09

90053

AV-productie 2

AV-productie (Medewerker Fotografie KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02QD

com09

90060

AV-productie 3 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com09

90061

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com09

90062

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com09

90063

AV-productie 3

AV-productie (Allround Medewerker AV-Productie KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02QD

com09

90070

AV-productie 4 Alg

AV-productie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

com09

90071

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90072

AV-productie 4 A

AV-productie (Beeldtechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90073

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90074

AV-productie 4 A

AV-productie (Cameraman Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90075

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90076

AV-productie 4 A

AV-productie (Fotograaf Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90077

AV-productie 4 A

AV-productie (Geluidstechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90078

AV-productie 4 A

AV-productie (Lichttechnicus Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90079

AV-productie 4 A

AV-productie (Video-editor Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com09

90081

AV-productie 4 B

AV-productie (Beeldtechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90082

AV-productie 4 B

AV-productie (Cameraman KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90083

AV-productie 4 B

AV-productie (Fotograaf KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90084

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90085

AV-productie 4 B

AV-productie (Geluidstechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90086

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90087

AV-productie 4 B

AV-productie (Lichttechnicus KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com09

90088

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com09

90089

AV-productie 4 B

AV-productie (Video-editor KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com14

90110

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

28DV

com14

90111

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst ECABO)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

90112

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90113

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Commercieel medewerker buitendienst)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com14

90114

Commercieel medewerker 3

Commercieel medewerker (Contactcenter medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

com14

93800

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

28DV

com14

93801

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager ECABO)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

com14

93802

Commercieel medewerker 4

Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com16

90130

Dierverzorging 3/4 3

Dierverzorging 3/4 (Proefdierverzorger)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

VWS

02QD

com16

90140

Dierverzorging 3/4 4

Dierverzorging 3/4 (Biotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

VWS

02QD

com18

90180

DTP-er 2

DTP-er

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com18

90181

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com18

90182

DTP-er 2

DTP-er (Medewerker DTP Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

com18

90190

DTP-er 3

DTP-er

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

com18

90191

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com18

90192

DTP-er 3

DTP-er (Allround DTP-er Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

com19

90200

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com19

90201

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com19

90202

Logistiek teamleider

Logistiek teamleider (Logistiek teamleider VTL)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

25HV

com20

90210

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

28DV

com20

90211

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com20

90212

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor mobiliteitsbranche )

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

com20

90213

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor (Logistiek supervisor VTL)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

25HV

com22

90230

Medewerker beheer ICT

Medewerker beheer ICT

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SP

com23

90240

Operator C

Operator C

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com24

90250

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com24

90252

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com24

90253

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker mobiliteitsbranche )

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02FZ

com24

90254

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker versindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com24

90255

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker VTL)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

25HV

com24

90257

Logistiek medewerker

Logistiek medewerker (Logistiek medewerker groothandel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com29

90270

Milieu en ruimte

Milieu en ruimte (Milieufunctionaris)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

nee

 

02QD

com30

92110

Infratechniek 2

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com30

92111

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92112

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92113

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com30

92114

Infratechniek 2

Infratechniek (Monteur gas/water/warmte Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com30

92120

Infratechniek 3

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com30

92121

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92122

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92123

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur gas/water/warmte Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92124

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com30

92125

Infratechniek 3

Infratechniek (Eerste monteur data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92126

Infratechniek 3

Infratechniek (Servicemonteur verbruikersaansluitingen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com30

92130

Infratechniek 4

Infratechniek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

28DV

com30

92131

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92132

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com30

92133

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus data/elektra Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com30

92134

Infratechniek 4

Infratechniek (Technicus gas/warmte Fundeon)

2008/2009

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

com31

92140

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

   

28DV

com31

92141

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com31

92142

Mobiele werktuigen 2

Mobiele werktuigen (Monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,70

3200

nee

 

02QH

com31

92150

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

   

28DV

com31

92151

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com31

92152

Mobiele werktuigen 3

Mobiele werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com31

93810

Mobiele werktuigen 4

Mobiele werktuigen (Technicus landbouwmechanisatie Kenteq)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

com33

90290

Ondernemer detailhandel

Ondernemer detailhandel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

com34

90300

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

com34

90301

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café-bar)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90302

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90303

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

ja

VWS

02PY

com34

90304

Ondernemer horeca/bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (Ondernemer bakkerij)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

com35

90310

Operator

Operator

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com35

90311

Operator

Operator (Operator A)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02QD

com35

90312

Operator

Operator (Operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com35

90313

Operator

Operator (Voedingsoperator)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

17IJ

com35

90314

Operator

Operator (Operator textiel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

com36

90320

Podium- en evenemententechniek 2

Podium- en evenemententechniek (Medewerker Podium- en evenemententechniek)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

com36

90330

Podium- en evenemententechniek 3

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

com36

93340

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

com36

93341

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Geluid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93342

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Licht)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com36

93343

Podium- en evenemententechniek 4

Podium- en evenemententechniek (Podium- en evenemententechnicus Toneel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com37

90350

Praktijkopleider

Praktijkopleider

2009/2010

BOL/BBL

specialistenopleiding

4

1,10

1600

nee

 

02QG

com40

90360

Medewerker ICT

Medewerker ICT

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SP

com41

93820

Steigerbouwer 2

Steigerbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com41

93830

Steigerbouwer 3

Steigerbouwer (Allround steigerbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com43

90380

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

00SE

com43

90381

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopadviseur wonen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

com43

90382

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopmedewerker showroom)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90383

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90384

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Eerste verkoper)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90385

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist mode)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com43

90386

Verkoopspecialist

Verkoopspecialist (Verkoopspecialist elektrotechnische detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

00SE

com44

93750

Verkoper

Verkoper

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

com44

93751

Verkoper

Verkoper (Verkoper detailhandel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

00SE

com44

93752

Verkoper

Verkoper (Verkoper fiets/bromfiets)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com44

93753

Verkoper

Verkoper (Verkoopmedewerker tankstation)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

com45

90400

Mediavormgever

Mediavormgever

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

com45

90401

Mediavormgever A

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90402

Mediavormgever A

Mediavormgever (Art & Design Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90403

Mediavormgever A

Mediavormgever (Grafische vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90404

Mediavormgever A

Mediavormgever (Interactieve vormgeving Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

com45

90411

Mediavormgever B

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90412

Mediavormgever B

Mediavormgever (Art & Design KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90413

Mediavormgever B

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90414

Mediavormgever B

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC GOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

com45

90421

Mediavormgever C

Mediavormgever (Animatie/audiovisuele vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90422

Mediavormgever C

Mediavormgever (Art & Design KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90423

Mediavormgever C

Mediavormgever (Interactieve vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com45

90424

Mediavormgever C

Mediavormgever (Grafische vormgeving KC PMLF)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QD

com47

90440

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,16

1600

nee

 

02PR

com48

90450

Assistent operator

Assistent operator

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

28DV

com48

90451

Assistent operator

Assistent operator (Assistent operator productietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

02PR

com48

90452

Assistent operator

Assistent operator (Basisoperator)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,40

1600

nee

 

02QD

com51

92180

Onderhoud- en verbouwbedrijf 2

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Servicemedewerker gebouwen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com51

92190

Onderhoud- en verbouwbedrijf 3

Onderhoud- en verbouwbedrijf (Allround ondernemer klussenbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

com52

93180

Machinist

Machinist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

   

28DV

com52

93181

Machinist

Machinist (Machinist freeswerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93182

Machinist

Machinist (Machinist funderingswerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93183

Machinist

Machinist (Machinist grondverzet)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93184

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

02QH

com52

93185

Machinist

Machinist (Machinist sloopwerk)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93186

Machinist

Machinist (Machinist wegenbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

nee

 

02QH

com52

93187

Machinist

Machinist (Machinist hijswerk VTL)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,70

4800

ja

SZW

25HV

com53

93730

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

   

28DV

com53

93731

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (KC Handel)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

com53

93732

Assistent logistiek medewerker

Assistent logistiek medewerker (VTL)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,20

1600

nee

 

25HV

com54

93740

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

28DV

com54

93741

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (Innovam)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FZ

com54

93742

Assistent Mobiliteitsbranche

Assistent Mobiliteitsbranche (VOC)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02QI

com55

93190

ICT-beheer

ICT-beheer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

00SP

com55

93191

ICT-beheer

ICT-beheer (ICT-beheerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com55

93192

ICT-beheer

ICT-beheer (Netwerkbeheerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SP

com56

93760

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving

Assistent medewerker voedsel en leefomgeving (Assistent voeding / voedingsindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

17IJ

com57

93840

Dakdekker 2

Dakdekker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

28DV

com57

93841

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker bitumen en kunststof)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93842

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker leien)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93843

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker metaal)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

com57

93844

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker pannen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93845

Dakdekker 2

Dakdekker (Dakdekker riet)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

com57

93850

Dakdekker 3

Dakdekker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

28DV

com57

93851

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker pannen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93852

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker leien)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93853

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker bitumen en kunststof)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

com57

93854

Dakdekker 3

Dakdekker (Allround dakdekker metaal)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

eca02

90470

Administratief medewerker

Administratief medewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

   

00SP

eca02

90471

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90472

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Secretarieel medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca02

90473

Administratief medewerker

Administratief medewerker (Telefonist/receptionist)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca05

90500

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

ja

Financiën

00SP

eca06

92200

Particulier digitaal onderzoeker

Particulier digitaal onderzoeker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

Justitie

00SP

eca08

90520

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca08

90521

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Archiefmedewerker historisch documentatiecentrum)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90522

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Bibliotheekmedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca08

90523

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening (Informatieverzorger)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90530

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca10

90531

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90532

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca10

90534

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca11

94850

Particuliere beveiliging 2

Particuliere beveiliging (Beveiliger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

ja

Justitie

00SP

eca11

90550

Particuliere beveiliging 3

Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca13

94860

Vrede en veiligheid 2

Vrede en veiligheid (Medewerker vrede en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca13

94870

Vrede en veiligheid 3

Vrede en veiligheid (Aspirant-onderofficier)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

nee

 

00SP

eca15

93200

Financiële beroepen 3

Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93210

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca15

93211

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Assistent-accountant)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93212

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca15

93213

Financiële beroepen 4

Financiële beroepen (Salarisadministrateur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93230

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

   

00SP

eca16

93231

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Juridisch secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93232

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Medisch secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93233

Secretariële beroepen 3

Secretariële beroepen (Secretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93250

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca16

93251

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Directiesecretaresse)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca16

93252

Secretariële beroepen 4

Secretariële beroepen (Managementassistent)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca17

93270

Toezicht en veiligheid 1

Toezicht en veiligheid (Assistent toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,00

1600

nee

 

00SP

eca17

93280

Toezicht en veiligheid 2

Toezicht en veiligheid (Medewerker toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,00

3200

nee

 

00SP

eca17

94810

Toezicht en veiligheid 3

Toezicht en veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,00

4800

ja

Justitie

00SP

eca18

93860

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94890

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

   

00SP

eca19

94891

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca19

94892

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker openbaar bestuur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca20

94900

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

eca21

94910

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,00

6400

nee

 

00SP

fun01

93870

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02QH

fun01

93871

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris werkvoorbereiding en calculatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93872

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun01

93873

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij

Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun02

93880

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun02

93881

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalknipper/buiger/machineoperator)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93882

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaalvlechter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93883

Betonstaalverwerker 2

Betonstaalverwerker (Betonstaallasser)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun02

93890

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun02

93891

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker buigcentrale)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93892

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker bouwplaats)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun02

93893

Betonstaalverwerker 3

Betonstaalverwerker (Allround betonstaalverwerker prefabricage)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun03

94920

Timmerman 2

Timmerman

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun03

94930

Timmerman 3

Timmerman

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

   

02QH

fun03

94931

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman bouw- en werkplaats)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94932

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman nieuwbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun03

94933

Timmerman 3

Timmerman (Allround timmerman restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

6400

nee

 

02QH

fun04

93310

Betontimmerman 2

Betontimmerman (Betontimmerman primair)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun04

93320

Betontimmerman 3

Betontimmerman (Betontimmerman voortgezet)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

93900

Metselaar 2

Metselaar

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun05

93901

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief casco lijmwerk)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

93902

Metselaar 2

Metselaar (Metselaar inclusief lichte scheidingswanden)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun05

94820

Metselaar 3

Metselaar

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun05

94821

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94822

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar herstel en restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun05

94823

Metselaar 3

Metselaar (Allround Metselaar aan- en verbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun06

93910

Tegelzetter 2

Tegelzetter

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun06

93920

Tegelzetter 3

Tegelzetter (Allround tegelzetter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93930

Betonreparateur 2

Betonreparateur

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

28DV

fun07

93931

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun07

93932

Betonreparateur 2

Betonreparateur (Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

fun07

93940

Betonreparateur 3

Betonreparateur

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

28DV

fun07

93941

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Fundeon)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun07

93942

Betonreparateur 3

Betonreparateur (Allround betonreparateur Savantis)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

fun08

93950

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02QH

fun08

93951

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar (Voeger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun08

93952

Voeger/gevelbehandelaar

Voeger/gevelbehandelaar (Gevelbehandelaar voegbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93960

Vakman asfalt 2

Vakman asfalt (Asfaltafwerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun09

93970

Vakman asfalt 3

Vakman asfalt (Balkman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun10

93980

Vakman gww 2

Vakman gww

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun10

93990

Vakman gww 3

Vakman gww (Allround vakman gww)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun11

94000

Straatmaker 2

Straatmaker (Opperman bestratingen)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun11

94010

Straatmaker 3

Straatmaker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94020

Waterbouwer 2

Waterbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02QH

fun12

94030

Waterbouwer 3

Waterbouwer

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02QH

fun12

94031

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Allround waterbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun12

94032

Waterbouwer 3

Waterbouwer (Steenzetter/rijswerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun13

94040

Betonboorder

Betonboorder

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02QH

fun14

94050

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02QH

fun14

94051

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94052

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Infra)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94053

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94054

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

fun14

94055

Middenkaderfunctionaris bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02QH

goc01

90600

Mediamanagement

Mediamanagement

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

goc01

90601

Mediamanagement

Mediamanagement (Media intermediair)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90602

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediacontent management)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc01

90603

Mediamanagement

Mediamanagement (Mediaproductie management)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90610

Mediatechnologie

Mediatechnologie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PT

goc02

90611

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Crossmedia Publishing)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90612

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Webdeveloper)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90613

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Workflow Beheer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc02

90614

Mediatechnologie

Mediatechnologie (Gamedeveloper)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc04

92210

Printmedia 2

Printmedia

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02PT

goc04

92211

Printmedia 2

Printmedia (Basis finishing)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92212

Printmedia 2

Printmedia (Basis press & print)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PT

goc04

92220

Printmedia 3

Printmedia

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PT

goc04

92221

Printmedia 3

Printmedia (Gelijmd/genaaid brocheren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92222

Printmedia 3

Printmedia (Geniet brocheren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92223

Printmedia 3

Printmedia (Rotatieoffset)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92224

Printmedia 3

Printmedia (Snijden)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92225

Printmedia 3

Printmedia (Vellenoffset)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92226

Printmedia 3

Printmedia (Vouwen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92227

Printmedia 3

Printmedia (Zeefdrukken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

92228

Printmedia 3

Printmedia (Digitaal drukken)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PT

goc04

94060

Printmedia 4

Printmedia (Printmediatechnologie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

goc05

93220

Gaming

Gaming (Gamedesigner)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PT

htv01

90620

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02PY

htv01

90621

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Informatiemedewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

90622

Frontofficemedewerker 3

Frontofficemedewerker (Receptionist)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94070

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv01

94071

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Hoofd informatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv01

94072

Frontofficemedewerker 4

Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

94080

Aqua & leisure 2

Aqua & leisure (Aqua & leisure assistent)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv02

93240

Aqua & leisure 3

Aqua & leisure (Aqua & leisure host)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv02

93330

Aqua & leisure 4

Aqua & leisure (Aqua & leisure executive)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv03

90640

Assistent bakker

Assistent bakker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv04

94090

Reizen 3

Reizen (Verkoper reizen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv04

94100

Reizen 4

Reizen (Manager verkoop reizen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv05

90660

Horeca-assistent

Horeca-assistent

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02PY

htv06

94110

Leisure & hospitality 2

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistent)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv06

94120

Leisure & hospitality 3

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv06

94130

Leisure & hospitality 4

Leisure & hospitality (Leisure & hospitality executive)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94140

Medewerker bediening/café-bar 2

Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv10

94150

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PY

htv10

94151

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Bartender)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94153

Medewerker bediening/café-bar 3

Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv10

94160

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv10

94161

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv10

94162

Medewerker bediening/café-bar 4

Medewerker bediening/café-bar (Cateringbeheerder / -manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

90760

Kok 2

Kok

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv11

94950

Kok 3

Kok

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02PY

htv11

94951

Kok 3

Kok (Instellingskok)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

94952

Kok 3

Kok (Zelfstandig werkend kok)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PY

htv11

93360

Kok 4

Kok (Leidinggevende keuken)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv12

94960

Watersportindustrie 2

Watersportindustrie (Medewerker watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv12

93370

Watersportindustrie 3

Watersportindustrie (Allround medewerker watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv12

94980

Watersportindustrie 4

Watersportindustrie (Meewerkend voorman watersportindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv14

94170

Facilitaire dienstverlener 2

Facilitaire dienstverlener (Facilitair medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv14

94180

Facilitaire dienstverlener 4

Facilitaire dienstverlener (Facilitair leidinggevende)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv15

94190

Fastservice 2

Fastservice (Medewerker fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv15

94200

Fastservice 3

Fastservice (1e Medewerker fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv15

94210

Fastservice 4

Fastservice (Bedrijfsleider fastservice)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94220

Brood en banket 2

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02PY

htv16

94221

Brood en banket 2

Brood en banket (Brood- en banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94222

Brood en banket 2

Brood en banket (Banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PY

htv16

94230

Brood en banket 3

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PY

htv16

94231

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround broodbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94232

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94233

Brood en banket 3

Brood en banket (Allround brood- en banketbakker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PY

htv16

94240

Brood en banket 4

Brood en banket

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PY

htv16

94241

Brood en banket 4

Brood en banket (Patissier)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

htv16

94242

Brood en banket 4

Brood en banket (Leidinggevende ambachtelijke bakkerij)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PY

inn07

93380

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

inn07

93381

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Carrosseriebouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn07

93382

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Motorvoertuigentechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn07

93383

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche

Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche (Werkplaatsmanager Schadeherstel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn08

90850

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn09

93390

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn10

90870

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FZ

inn10

90871

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek (Bromfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn10

90872

Tweewielertechniek

Tweewielertechniek (Fietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn11

90880

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02FZ

inn11

90881

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Lichte Bedrijfsauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90882

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Motorfietsen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn11

90883

Verkoop Mobiliteitsbranche

Verkoop Mobiliteitsbranche (Verkoopadviseur Personenauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn12

94250

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

28DV

inn12

94251

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche Innovam)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn12

94252

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche

Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche (Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche VOC)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02QI

inn13

93140

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FZ

inn13

93141

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Revisietechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn13

93142

Verbrandingsmotortechniek

Verbrandingsmotortechniek (Dieselmotortechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn14

90900

Eerste Dieselmotortechnicus

Eerste Dieselmotortechnicus

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn15

92230

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93410

Autotechniek 2

Autotechniek (Autotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn17

93420

Autotechniek 3

Autotechniek (Eerste Autotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn17

93430

Autotechniek 4

Autotechniek (Technisch Specialist Personenauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn18

93440

Bedrijfsautotechniek 2

Bedrijfsautotechniek (Bedrijfsautotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn18

93450

Bedrijfsautotechniek 3

Bedrijfsautotechniek (Eerste Bedrijfsautotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

inn18

93460

Bedrijfsautotechniek 4

Bedrijfsautotechniek (Technisch Specialist Bedrijfsauto’s)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FZ

inn19

93470

Motorfietstechniek 2

Motorfietstechniek (Motorfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FZ

inn19

93480

Motorfietstechniek 3

Motorfietstechniek (Eerste Motorfietstechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FZ

kch01

90910

Aankomend verkoopmedewerker

Aankomend verkoopmedewerker

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

00SE

kch03

90930

Exportmedewerker

Exportmedewerker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

00SE

kch03

90931

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker binnendienst)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch03

90932

Exportmedewerker

Exportmedewerker (Exportmedewerker buitendienst)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch04

90940

Interieuradviseur

Interieuradviseur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch08

90960

Woningstoffeerder 2

Woningstoffeerder (Basis woningstoffeerder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

kch08

90970

Woningstoffeerder 3

Woningstoffeerder (Allround woningstoffeerder)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93490

Manager handel

Manager handel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

00SE

kch10

93491

Manager handel

Manager handel (Afdelingsmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93492

Manager handel

Manager handel (Filiaalmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

kch10

93493

Manager handel

Manager handel (Manager wonen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

kch10

93494

Manager handel

Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

00SE

ken12

92280

Gasturbines 2

Gasturbines (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken12

92290

Gasturbines 3

Gasturbines (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91080

Machinebouw mechatronica 2

Machinebouw mechatronica (Monteur mechatronica)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken14

91090

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken14

91091

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Machinebouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

91092

Machinebouw mechatronica 3

Machinebouw mechatronica (Monteur tester mechatronica)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken14

94260

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken14

94261

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Allround machinebouwer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken14

94262

Machinebouw mechatronica 4

Machinebouw mechatronica (Mechatronicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken21

92390

Elektrotechnische industriële producten en systemen 2

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken21

92400

Elektrotechnische industriële producten en systemen 3

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken21

92410

Elektrotechnische industriële producten en systemen 4

Elektrotechnische industriële producten en systemen (Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92500

Werkvoorbereiden 3

Werkvoorbereiden (Technisch tekenaar)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken33

92510

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken33

92511

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar constructeur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92512

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider fabricage)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92513

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Werkvoorbereider installatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken33

92514

Werkvoorbereiden 4

Werkvoorbereiden (Tekenaar werkvoorbereider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94270

Installeren 2

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02PR

ken34

94271

Installeren 2

Installeren (Monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94272

Installeren 2

Installeren (Monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken34

94273

Installeren 2

Installeren (Aircomonteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

ja

VROM

02PR

ken34

94280

Installeren 3

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken34

94281

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94282

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94283

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur dak)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken34

94284

Installeren 3

Installeren (Eerste monteur koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken34

94290

Installeren 4

Installeren

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken34

94291

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur elektrotechnische installaties)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken34

94292

Installeren 4

Installeren (Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken35

94300

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

   

02PR

ken35

94301

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Metaalbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94302

Metaalbewerken 2

Metaalbewerken (Basislasser)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken35

94310

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken35

94311

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround lasser)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94312

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Constructiewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken35

94313

Metaalbewerken 3

Metaalbewerken (Allround plaatwerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94320

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken36

94321

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur elektrotechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94322

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Inspectiemonteur koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

ja

VROM

02PR

ken36

94323

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur installatietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94324

Service apparatuur en installaties 3

Service apparatuur en installaties (Servicemonteur werktuigbouw)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken36

94330

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken36

94331

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus elektrotechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken36

94332

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus koudetechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

ja

VROM

02PR

ken36

94333

Service apparatuur en installaties 4

Service apparatuur en installaties (Servicetechnicus installatietechniek)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken37

94340

Fijnmechanische techniek 2

Fijnmechanische techniek (Verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,20

3200

nee

 

02PR

ken37

94350

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

   

02PR

ken37

94351

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Allround verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94352

Fijnmechanische techniek 3

Fijnmechanische techniek (Fijmechanisch verspaner)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,20

4800

nee

 

02PR

ken37

94360

Fijnmechanische techniek 4

Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,60

6400

nee

 

02PR

ken38

94370

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

   

02PR

ken38

94371

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Kunststofbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94372

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Metaallijmer)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94373

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Plaatwerker)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94374

Vliegtuigbouw 2

Vliegtuigbouw (Samenbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

nee

 

02PR

ken38

94380

Vliegtuigbouw 3

Vliegtuigbouw (Plaat- en kunststofbewerker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

nee

 

02PR

ken39

94390

Vliegtuigonderhoud 2

Vliegtuigonderhoud (Monteur)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,40

3200

ja

V&W

02PR

ken39

94400

Vliegtuigonderhoud 3

Vliegtuigonderhoud (Eerste monteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,40

4800

ja

V&W

02PR

ken39

94410

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

 

V&W

02PR

ken39

94411

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus avionica)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken39

94412

Vliegtuigonderhoud 4

Vliegtuigonderhoud (Technicus mechanica)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,40

6400

ja

V&W

02PR

ken40

94790

Human technology

Human technology

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94420

Middenkader engineering

Middenkader engineering

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

   

02PR

ken41

94421

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

ken41

94422

Middenkader engineering

Middenkader engineering (Commercieel technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,20

6400

nee

 

02PR

koc02

91170

Kapper 2

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

   

16QY

koc02

91171

Kapper 2

Kapper (Junior Afrokapper)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

16QY

koc02

91172

Kapper 2

Kapper (Junior Kapper)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

16QY

koc02

91180

Kapper 3

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

   

16QY

koc02

91181

Kapper 3

Kapper (Afrokapper)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc02

91182

Kapper 3

Kapper

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94430

Pedicure 3

Pedicure

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc03

94440

Pedicure 4

Pedicure (Medisch Pedicure)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc04

91190

Schoonheidsspecialist 3

Schoonheidsspecialist

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

16QY

koc04

91200

Schoonheidsspecialist 4

Schoonheidsspecialist (Allround schoonheidsspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

koc05

91210

Allround grimeur

Allround grimeur

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

16QY

lif01

92520

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

Assistent medewerker mode/maatkleding/interieur

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

00SE

lif02

94460

Commercieel medewerker buitendienst textiel

Commercieel medewerker buitendienst textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif03

92540

Kwaliteitscontroleur textiel

Kwaliteitscontroleur textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94470

Medewerker design

Medewerker design

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

00SE

lif05

94471

Medewerker design

Medewerker design (Medewerker Styling)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif05

94472

Medewerker design

Medewerker design (CAD stylist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif06

91240

Medewerker mode/maatkleding 2

Medewerker mode/maatkleding (Basismedewerker mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif06

91250

Medewerker mode/maatkleding 3

Medewerker mode/maatkleding (Allround medewerker mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif06

91260

Medewerker mode/maatkleding 4

Medewerker mode/maatkleding (Specialist mode/maatkleding)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif07

93770

Ploegleider textiel

Ploegleider textiel

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif08

91950

Medewerker interieurtextiel 2

Medewerker interieurtextiel (Basismedewerker interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

00SE

lif08

91960

Medewerker interieurtextiel 3

Medewerker interieurtextiel (Allround medewerker interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

00SE

lif08

91970

Medewerker interieurtextiel 4

Medewerker interieurtextiel (Specialist interieurtextiel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93780

Productiecoördinator

Productiecoördinator

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

00SE

lif09

93781

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Commercieel medewerker productie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

lif09

93782

Productiecoördinator

Productiecoördinator (Productiebegeleider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

00SE

ovd01

91300

Apothekersassistent

Apothekersassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

ja

VWS

02QG

ovd02

91310

Doktersassistent

Doktersassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd07

93500

Onderwijsassistent

Onderwijsassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd08

91370

Sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd12

91380

Sport- en bewegingsbegeleider

Sport- en bewegingsbegeleider

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,50

3200

nee

 

02QG

ovd13

91390

Sport en bewegen 3

Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd13

91400

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

   

02QG

ovd13

91401

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91402

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91403

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd13

91404

Sport en bewegen 4

Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/trainer/coach)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

6400

nee

 

02QG

ovd15

91410

Tandartsassistent

Tandartsassistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,50

4800

nee

 

02QG

ovd16

93510

Mbo-Verpleegkundige

Mbo-Verpleegkundige

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

ja

VWS, OCW

02QG

ovd17

94830

Verzorgende-IG

Verzorgende-IG

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

ja

VWS

02QG

ovd18

91420

Zorghulp

Zorghulp

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,10

1600

nee

 

02QG

ovd22

92620

Pedagogisch Werk 3

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd22

92630

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

02QG

ovd22

92631

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd22

92632

Pedagogisch Werk 4

Pedagogisch Werk (Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd23

92640

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,10

3200

nee

 

02QG

ovd24

92650

Maatschappelijke Zorg 3

Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,10

4800

nee

 

02QG

ovd24

92660

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

   

02QG

ovd24

92661

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Medewerker gehandicaptenzorg)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd24

92662

Maatschappelijke Zorg 4

Maatschappelijke Zorg (Medewerker volwassenenwerk)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

ovd25

92670

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,10

6400

nee

 

02QG

sav01

91440

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

   

02FW

sav01

91441

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91442

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent metaalconserveerder)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91443

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav01

91444

Assistent schilderen/industriële lakverwerking

Assistent schilderen/industriële lakverwerking (Assistent schilder)

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

02FW

sav02

94480

Medewerker glaszetten 2

Medewerker glaszetten (Glaszetter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav02

94490

Medewerker glaszetten 3

Medewerker glaszetten (Gezel glaszetter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav04

92690

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav04

92691

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger cementgebonden dekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92692

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger gietdekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92693

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger kunststofvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92694

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger monolietvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92695

Medewerker dekvloeren 2

Medewerker dekvloeren (Dekvloerenlegger sierbeton)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav04

92700

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav04

92701

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger cementgebonden dekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92702

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger gietdekvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92703

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger kunststofvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92704

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger monolietvloeren)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav04

92705

Medewerker dekvloeren 3

Medewerker dekvloeren (Gezel dekvloerenlegger sierbeton)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92710

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav05

92711

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Jachtschilder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92712

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92713

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Metaalconserveerder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92714

Medewerker industriële lakverwerking 2

Medewerker industriële lakverwerking (Poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav05

92720

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav05

92721

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht jachtschilder)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92722

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht lakspuiter)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav05

92723

Medewerker industriële lakverwerking 3

Medewerker industriële lakverwerking (Vakkracht poedercoater)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91450

Medewerker schilderen 2

Medewerker schilderen (Schilder)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav06

91460

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav06

91461

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder aankomend voorman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91462

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder afwerking van interieurs)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav06

91463

Medewerker schilderen 3

Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav07

92730

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav07

92731

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur demontabele wanden)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav07

92732

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur systeemplafonds)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav07

92733

Medewerker plafond-/wandmontage

Medewerker plafond-/wandmontage (Monteur vaste wanden en plafonds)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94500

Signmaker 2

Signmaker (Medewerker sign)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav09

94510

Signmaker 3

Signmaker (Allround signmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav09

94990

Signmaker 4

Signmaker (Signspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92740

Specialist schilderen

Specialist schilderen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav11

92741

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist decoratie en restauratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav11

92742

Specialist schilderen

Specialist schilderen (Specialist interieur en decoratie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92750

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav12

92751

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor ontwerpen)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav12

92752

Restauratiestukadoor

Restauratiestukadoor (Restauratiestukadoor modelleren)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

93600

Medewerker stukadoren 2

Medewerker stukadoren (Stukadoor)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav13

91500

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

02FW

sav13

91501

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor decoratie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav13

91502

Medewerker stukadoren 3

Medewerker stukadoren (Gezel stukadoor voorman)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02FW

sav14

91510

Tentoonstellingsbouwer 2

Tentoonstellingsbouwer (Medewerker tentoonstellingsbouw)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav14

91520

Tentoonstellingsbouwer 3

Tentoonstellingsbouwer (Allround tentoonstellingsbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav15

91530

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 2

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav15

91540

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav15

91541

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91542

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav15

91543

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie 4

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Winkelpubliciteitvormgever)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94520

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02FW

sav16

94521

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Calculator/onderhoudsspecialist)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94522

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Uitvoerder)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94523

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94524

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Kleur- en interieuradviseur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav16

94525

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Projectleider)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02FW

sav17

94530

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

   

02FW

sav17

94531

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94532

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Glazenwasser/gevelreiniger)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94533

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger na calamiteiten)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94534

Schoonmaak en Glazenwassen 2

Schoonmaak en Glazenwassen (Reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02FW

sav17

94540

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02FW

sav17

94541

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround schoonmaker/medewerker vloeronderhoud)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94542

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround glazenwasser/gevelreiniger)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94543

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger na calamiteiten)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

sav17

94544

Schoonmaak en Glazenwassen 3

Schoonmaak en Glazenwassen (Allround reiniger in de voedselverwerkende industrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02FW

shm05

95000

Machinaal houtbewerker 2

Machinaal houtbewerker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm05

93530

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm05

93531

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93532

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker meubelindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93533

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93534

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround trappenmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

93535

Machinaal houtbewerker 3

Machinaal houtbewerker (Allround machinaal houtbewerker CNC meubelindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm05

94550

Machinaal houtbewerker 4

Machinaal houtbewerker (Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm08

93540

Parketteur 2

Parketteur

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm08

93550

Parketteur 3

Parketteur (Allround parketteur)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm11

94560

Assistent houtbranche

Assistent houtbranche

2009/2010

BOL/BBL

assistentopleiding

1

1,30

1600

nee

 

04IN

shm13

94570

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm13

94580

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm13

94581

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround meubelmaker)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94582

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround interieurbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94583

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Allround scheepsinterieurbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94590

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm13

94591

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm13

94592

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

93560

Meubelstoffeerder 2

Meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm14

93570

Meubelstoffeerder 3

Meubelstoffeerder (Allround meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94600

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm14

94601

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Meewerkend leidinggevende meubelstoffeerbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm14

94602

Meubelstoffeerder 4

Meubelstoffeerder (Ondernemer meubelstoffeerbedrijf)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94610

Montagemedewerker timmerindustrie 2

Montagemedewerker timmerindustrie

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm15

94620

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

   

04IN

shm15

94621

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround montagemedewerker gevelelementen)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94622

Montagemedewerker timmerindustrie 3

Montagemedewerker timmerindustrie (Allround houtskeletbouwer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm15

94630

Montagemedewerker timmerindustrie 4

Montagemedewerker timmerindustrie (Meewerkend leidinggevende montage timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

93580

Logistiek medewerker houthandel 2

Logistiek medewerker houthandel

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

04IN

shm16

93590

Logistiek medewerker houthandel 3

Logistiek medewerker houthandel (Allround logistiek medewerker houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

04IN

shm16

94640

Logistiek medewerker houthandel 4

Logistiek medewerker houthandel (Meewerkend leidinggevende logistiek houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94650

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

04IN

shm17

94651

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94652

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider timmerindustrie)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

shm17

94653

Werkvoorbereider houtbranche

Werkvoorbereider houtbranche (Werkvoorbereider houthandel)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

04IN

svg02

92770

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg02

92771

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Adaptatieadviseur)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92772

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92773

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92774

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Schoentechnicus/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92775

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Orthopedisch Technicus/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg02

92776

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen

Adviseur Gezondheidstechnische Voorzieningen (Adaptatieadviseur/Manager)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg04

91580

Audicien

Audicien

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92790

Goud- en Zilversmeden 3

Goud- en Zilversmeden (Basisgoudsmid)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92800

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg05

92801

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Goudsmid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg05

92802

Goud- en Zilversmeden 4

Goud- en Zilversmeden (Zilversmid)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg06

92810

Juweliersbedrijf 3

Juweliersbedrijf (Medewerker Juwelier)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg06

92820

Juweliersbedrijf 4

Juweliersbedrijf (Juwelier)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg11

92840

Onderwerkmaker 2

Onderwerkmaker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg11

94660

Onderwerkmaker 3

Onderwerkmaker (Onderwerkmaker/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg13

92860

Orthopedisch Technisch Medewerker

Orthopedisch Technisch Medewerker

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92870

Pianotechniek

Pianotechniek

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

   

02PS

svg14

92871

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg14

92872

Pianotechniek

Pianotechniek (Pianotechnicus/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg15

92880

Schachtenmaker 2

Schachtenmaker

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg15

94670

Schachtenmaker 3

Schachtenmaker (Schachtenmaker/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

4800

nee

 

02PS

svg16

94680

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

   

02PS

svg16

94681

Schoenconsulent

Schoenconsulent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg16

94682

Schoenconsulent

Schoenconsulent (Schoenconsulent/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS

svg17

93610

Schoenhersteller 2

Schoenhersteller

2009/2010

BOL/BBL

basisberoepsopleiding

2

1,30

3200

nee

 

02PS

svg17

93620

Schoenhersteller 3

Schoenhersteller (Schoenhersteller/Ondernemer)

2009/2010

BOL/BBL

vakopleiding

3

1,30

3200

nee

 

02PS

svg21

91620

Technisch Oogheelkundig Assistent

Technisch Oogheelkundig Assistent

2009/2010

BOL/BBL

middenkaderopleiding

4

1,30

6400

nee

 

02PS