Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2009, nr. Directie GOB/DIV/2009/5301, houdende een beperking van de openbaarheid voor de inventarisnummers 29 tot en met 59, 62, 86 tot en met 104 en 108 tot en met 133 uit het archief van de Emigratievertegenwoordiging in het buitenland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1952-1992 (Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het historische bestand van personeelsleden van het Ministerie de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.

 • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 29 tot en met 59, 62, 86 tot en met 104 en 108 tot en met 133 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief.

  Indiening van het verzoek geschiedt door invulling en ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

 • 3 De bescheiden van de hierboven genoemde inventarisnummers worden openbaar op:

  • inventarisnummer 29 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 30 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 31 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 32 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 33 op 1 januari 2039

  • inventarisnummer 34 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 35 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 36 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 37 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 38 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 39 op 1 januari 2039

  • inventarisnummer 40 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 41 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 42 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 43 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 44 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 45 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 46 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 47 op 1 januari 2035

  • inventarisnummer 48 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 49 op 1 januari 2038

  • inventarisnummer 50 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 51 op 1 januari 2039

  • inventarisnummer 52 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 53 op 1 januari 2039

  • inventarisnummer 54 op 1 januari 2040

  • inventarisnummer 55 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 56 op 1 januari 2041

  • inventarisnummer 57 op 1 januari 2037

  • inventarisnummer 58 op 1 januari 2038

  • inventarisnummer 59 op 1 januari 2038

  • inventarisnummer 62 op 1 januari 2046

  • inventarisnummer 86 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 87 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 88 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 89 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 90 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 91 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 92 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 93 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 94 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 95 op 1 januari 2032

  • inventarisnummer 96 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 97 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 98 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 99 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 100 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 101 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 102 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 103 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 104 op 1 januari 2042

  • inventarisnummer 108 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 109 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 110 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 110 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 111 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 112 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 113 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 114 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 115 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 116 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 117 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 118 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 119 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 120 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 121 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 122 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 123 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 124 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 125 op 1 januari 2048

  • inventarisnummer 126 op 1 januari 2048

  • inventarisnummer 127 op 1 januari 2049

  • inventarisnummer 128 op 1 januari 2048

  • inventarisnummer 129 op 1 januari 2048

  • inventarisnummer 130 op 1 januari 2046

  • inventarisnummer 131 op 1 januari 2047

  • inventarisnummer 132 op 1 januari 2048

  • inventarisnummer 133 op 1 januari 2049

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als:

Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Den Haag, 17 maart 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plaatsvervangend Secretaris-generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina