Regeling openbaarheid contactgegevens tolken en vertalers

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-08-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie d.d. 13 maart 2009, kenmerk 5593105/09, houdende openbaarheid van contactgegevens van tolken en vertalers (Regeling openbaarheid contactgegevens tolken en vertalers)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 9, tweede lid, van het Besluit beëdigde tolken en vertalers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2016]

De Minister van Justitie stelt een beperkt en een volledig profiel vast. Beide profielen zijn als bijlage bij deze regeling gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openbaarheid contactgegevens tolken en vertalers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2016]

Volledig profiel

Beperkt profiel

Wbtv-nummer

Wbtv-nummer

Achternaam

Achternaam

Voorvoegsels

Voorvoegsels

Voornamen

Voornamen

Voorletters

Voorletters

Titulatuur

Titulatuur

Geboortedatum

 

Geslacht

Geslacht

VOG afgegeven op (datum)

VOG afgegeven op (datum)

Woonadres

 

Postadres

 

Woonadres buitenland

 

Postadres buitenland

 

E-mailadres

 

Internetadres

 

Vaardigheid (tolk of vertaler)

Vaardigheid (tolk of vertaler)

Brontaal

Brontaal

Doeltaal

Doeltaal

Datum beëdigd

Datum beëdigd

Overige competenties

Overige competenties

Geboorteland

 

Geboortegemeente Nederland

 

Geboorteplaats buitenland

 

Moedertaal

 

Nationaliteit

 

Telefoon 1

 

Telefoon 2

 

Mobiel telefoonnummer

 

Faxnummer

 

Woonervaring in het buitenland

 
Terug naar begin van de pagina