Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie

[Regeling vervallen per 24-07-2012.]
Geldend van 12-02-2011 t/m 23-07-2012

Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie

De Minister van Economische Zaken, handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie.

Artikel 3

[Vervallen per 24-07-2012]

De commissie heeft tot taak:

Artikel 4

[Vervallen per 24-07-2012]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en andere leden. De leden zijn deskundig op het kennisgebied waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren werkzaam bij een ministerie.

 • 2 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister, in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 De benoeming geschiedt voor een termijn van ten hoogste 5 jaar. De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 5 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een belang heeft bij de beschikking op de aanvraag.

 • 6 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

 • 7 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 8 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitvoering van zijn taak benodigde inlichtingen.

 • 9 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 24-07-2012]

Ter gelegenheid van de instelling van de commissie worden als leden benoemd:

 • a. voor de periode tot en met 31 mei 2012:

  • 1°. de heer drs. W.G. van Velzen te Waalwijk, tevens voorzitter,

  • 2°. de heer dr. C.J. Kroese te ’s-Gravenhage, tevens vice voorzitter;

 • b. voor de periode tot en met 30 september 2009:

  • 3°. mevrouw prof. dr. C.D. Dijkstra te Amsterdam;

 • c. voor de periode tot en met 31 mei 2010:

  • 4°. de heer drs. L. Halvers te Oosterbeek,

  • 5°. de heer drs. A. van der Hek te Eelde,

  • 6°. de heer prof. dr. D. Jacobs te Zutphen;

 • d. voor de periode tot en met 31 mei 2013:

  • 7°. mevrouw prof. dr. S.J.M.H. Hulscher te Zutphen,

  • 8°. mevrouw prof. dr. L. van Vloten te Wageningen.

Artikel 6

[Vervallen per 24-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 7

[Vervallen per 24-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Kennis en Innovatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de betrokkenen.

Den Haag, 12 maart 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina