Verordening PT bestrijding knolcyperus 2009

[Regeling vervallen per 26-12-2010.]
Geldend van 31-12-2008 t/m 25-12-2010

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. n november 2008, houdende regels over de bestrijding van knolcyperus (Verordening PT bestrijding knolcyperus 2009)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 93, 95, 104 eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 30 september 2009;

gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 2 oktober 2008;

gehoord de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. g oktober 2008;

gehoord de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 13 oktober 2008,

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 28 oktober 2008.

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 2 Deze verordening verstaat onder:

  a.

  perceel

  een oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming

  b.

  plant

  levende planten en levende delen van planten, met inbegrip van zaden

  c.

  knolcyperus

  voor planten schadelijk organisme behorende tot de soort Cyperus esculentus L

  d.

  werktuigen

  installaties, transportmiddelen, gereedschappen, materialen of apparatuur die met de grond in aanraking komt

  e.

  reinigen van werktuigen

  het zodanig vrij maken van werktuigen van aanhangende grond en van planten of delen van planten, dat geen verspreiding van knolcyperus kan plaatsvinden

§ 2. Teeltverbod

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het is de ondernemer verboden planten te telen op een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond vanaf de datum zoals opgenomen in de in het tweede lid bedoelde bekendmaking tot de datum als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 Bekendmaking van het in het eerste lid bedoelde teeltverbod geschiedt door de voorzitter, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer. In dit schrijven wordt aangegeven op welke percelen het verbod betrekking heeft en vanaf welke datum het verbod van kracht wordt.

Artikel 3

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid kan door de voorzitter, namens het bestuur bij aangetekend schrijven worden opgeheven na een periode van minimaal drie opeenvolgende jaren na bekendmaking van het teeltverbod, indien het perceel gedurende deze periode vrij is bevonden van knolcyperus. De ondernemer dient hiertoe een verklaring te overleggen, waaruit blijkt dat het perceel gedurende de hiervoor genoemde periode jaarlijks vrij is bevonden van knolcyperus.

 • 2 Een verklaring als bedoeld in het eerste lid kan worden aangevraagd en verkregen bij een door het productschap daartoe aangewezen organisatie.

 • 3 Het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet van toepassing op de teelt van planten, die reeds is aangevangen ten tijde van het aantonen van de aanwezigheid van knolcyperus op het perceel.

§ 3. Maatregelen en verplichtingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Door de ondernemer, aan wie een teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid is opgelegd, dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van knolcyperus. Deze maatregelen betreffen:

  • a. de verplichting op de daarbij voorgeschreven wijze en binnen de daarbij gestelde termijn ten aanzien van aangewezen planten maatregelen te treffen terzake van het behandelen, het verwijderen, opslaan, het vernietigen of het voor gebruik als voortkwekingsmateriaal ongeschikt maken;

  • b. de verplichting dat de teelt van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde dat het rooien van die planten of een deel daarvan dan wel het voor voortkwekingsdoeleinden verwijderen van bovengrondse delen van die planten uitsluitend plaatsvindt nadat daartoe door de voorzitter, namens het bestuur, toestemming is verleend;

  • c. de verplichting dat het vervoeren van aangewezen planten slechts is toegestaan onder de voorwaarde, dat daartoe door de voorzitter, namens het bestuur, toestemming is verleend en de daarbij gegeven aanwijzingen worden opgevolgd;

  • d. de verplichting de op de in gebruik zijnde grond voorkomende knolcyperus te verwijderen en te vernietigen.

 • 2 Bekendmaking van de in het eerste lid bedoelde maatregelen geschiedt door de voorzitter, namens het bestuur, bij aangetekend schrijven aan de ondernemer.

Artikel 5

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 De ondernemer is verplicht terzake van een perceel, waarop de aanwezigheid van knolcyperus is aangetoond

  • a. de werktuigen, welke op dit perceel zijn gebruikt, direct aansluitend op dit gebruik te reinigen of te doen reinigen alvorens zij de onderneming verlaten,

   en

  • b. degene, die voornemens is werktuigen te gebruiken op dit perceel, in te lichten omtrent de aanwezigheid van knolcyperus, vóórdat deze werktuigen op het perceel komen.

 • 2 Degene die door een ondernemer ingevolge het in het eerste lid, onderdeel a of b bepaalde is ingelicht dan wel anderszins weet of redelijkerwijze moet of kan weten dat de aanwezigheid van knolcyperus op een perceel is aangetoond, en die werktuigen op een dergelijk perceel heeft gebruikt, is verplicht deze werktuigen direct aansluitend op dit gebruikte reinigen, alvorens de werktuigen de onderneming verlaten.

Artikel 6

[Vervallen per 26-12-2010]

De ondernemer aan wie een teeltverbod is opgelegd, is verplicht de maatregelen als bedoeld in de artikelen 4 en 5 uit te voeren en toe te passen, zodanig dat de knolcyperus zich niet verder op het perceel verspreidt, dan wel dat omringende percelen besmet worden.

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissies, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 2 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 3 De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing te verlenen van het bepaalde in de artikelen 2, eerste lid, en 5, eerste lid, en daarbij nadere voorschriften vast te stellen. Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer als retributie een bedrag van € 95,- is voldaan.

 • 4 Bij het opleggen van het teeltverbod als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is de ondernemer ten behoeve van de controle op het vrij zijn van knolcyperus een retributie van € 250,- verschuldigd.

Artikel 8

[Vervallen per 26-12-2010]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kunnen tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.

 • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

 • 3 De tuchtrechtelijke maatregelen die op overtreding van de verordening kunnen worden gesteld, zijn:

  • a. berisping;

  • b. geldboete van ten hoogste € 4.500,-;

  • c. openbaarmaking van de uitspraak op kosten van de betrokkene;

  • d. het onder verscherpte controle stellen van het bedrijf van de betrokkene op zijn kosten voor ten hoogste twee jaren.

Indien de waarde van de goederen, met betrekking tot welke een overtreding is begaan, of de waarde van het wederrechtelijk genoten voordeel dat geheel of gedeeltelijk door middel van de overtreding is verkregen, hoger is dan € 1.135,-, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 11.250,-.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 26-12-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 26-12-2010]

 • 1 Deze verordening treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 11

[Vervallen per 26-12-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT bestrijding knolcyperus 2009.

Zoetermeer, 11 november 2008

A. Bruggeman

vice-voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina