Circulaire Definitie Dienstongeval

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Circulaire Definitie Dienstongeval

In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2005–2007) is afgesproken om de regionale verschillen in arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Met de politievakorganisaties is in het voorjaar 2008 overeenstemming bereikt over het eerste deel van de op landelijk niveau te harmoniseren arbeidsvoorwaarden.

Eén van de onderwerpen betreft het aanmerken van een ongeval als dienstongeval, bijvoorbeeld tijdens teambuildingsactiviteiten of buiten diensttijd.

Het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) hanteert de volgende definitie voor een dienstongeval (artikel 1, eerste lid, onderdeel z, van het Barp):

een ongeval, welke in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten.

Uit jurisprudentie volgt dat ongevallen tijdens teambuildingsactiviteiten die door het korps worden georganiseerd, en waaraan de ambtenaar verplicht deelneemt, en hij of zij daarnaast niet kan kiezen aan welke onderdelen en in welke mate hij of zij deelneemt, moeten worden aangemerkt als een dienstongeval. Daarbij geldt dat het ongeval niet aan schuld of onvoorzichtigheid van de betrokken ambtenaar te wijten mag zijn. Bijvoorbeeld door niet tijdig aan te geven dat hij of zij een relevante beperking heeft.

Er zijn voorbeelden van teambuildingsactiviteiten, waarbij de betrokken ambtenaar zonder een goede lichamelijke conditie verplicht meedeed aan survival-activiteiten in de Ardennen. De schade die hieruit voortkomt, raakt niet alleen de betrokken ambtenaar. Ook de organisatie lijdt schade omdat bijvoorbeeld het dienstrooster niet goed ingevuld kan worden. Daarom is het belangrijk dat bij teambuildingsactiviteiten de werkgever zorgt voor een passende activiteit, zeker als de betrokken ambtenaar de relevante beperkingen heeft aangegeven. Van de ambtenaar kan daarnaast verwacht worden dat hij zich aan de (spel-)regels houdt.

Daarnaast geldt dat een ongeval, opgelopen buiten diensttijd, van de ambtenaar die handelde uit hoofde van zijn functie, ook aangemerkt wordt als dienstongeval. Een politie-ambtenaar die bijvoorbeeld tijdens het doen van boodschappen een winkeldief aanhoudt en daarbij gewond raakt, handelt uit hoofde van zijn functie. Het ongeval, waarbij hij zijn verwondingen heeft opgelopen, is aan te merken als dienstongeval.

Ik verzoek u belanghebbenden van de inhoud van deze circulaire op de hoogte te brengen en uitvoering te geven aan de inhoud daarvan.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur Politie en Veiligheidsregio’s

,

A.F. Gaastra

Terug naar begin van de pagina