Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Besluit basisregistraties adressen en gebouwen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2008, nr. BJZ208111827, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 10, eerste lid, onderdeel a, 17, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 19, derde lid, 28, 37, derde lid, en 42, vierde lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, nr. W08.08.0518/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 maart 2009, nr. BJZ2009015523, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 2

De beslissing omtrent de indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

Artikel 3

De beslissing omtrent de vaststelling van een openbare ruimte bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

 • a. de officiële schrijfwijze van de naam van de openbare ruimte;

 • b. de vermelding van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte is gelegen.

Artikel 4

De beslissing omtrent de toekenning van een nummeraanduiding bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

 • a. de nummeraanduiding, bestaande uit een huisnummer al dan niet aangevuld met een huisletter of een huisnummertoevoeging;

 • b. de vermelding van de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd;

 • c. de vermelding van de woonplaats waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding wordt toegekend gelegen is, indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd gelegen is.

Artikel 5

De beslissing omtrent de vaststelling van een standplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de standplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gestelde regels.

Artikel 6

De beslissing omtrent de vaststelling van een ligplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de ligplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gestelde regels.

Hoofdstuk 2. Brondocumenten

Artikel 7

Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor de basisregistratie aangewezen:

 • a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding;

 • e. een beslissing tot verlening van een vergunning of andere publiekrechtelijke toestemming voor het bouwen, veranderen of slopen van een pand of verblijfsobject, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • f. een reactie van een bestuursorgaan op een melding of kennisgeving waardoor het vereiste van een vergunning of toestemming, bedoeld in onderdeel e, wordt opgeheven;

 • g. een melding of kennisgeving van de aanvang van bouwwerkzaamheden voor nieuwbouw en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden voor nieuwbouw, verbouw en sloop met betrekking tot een pand of verblijfsobject;

 • h. een beslissing tot verlening van een vergunning als bedoeld in de artikelen 21 en 22 van de Huisvestingswet 2014, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • i. een beslissing tot vaststelling van een standplaats of ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • j. een beslissing tot vaststelling van een ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • k. een document waarin de geometrie van een pand of verblijfsobject is vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gestelde regels;

 • l. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in een brondocument vervat besluit, en

 • m. een verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot:

  • 1°. een ambtshalve correctie van een of meer gegevens in de basisregistratie op grond van een ander brondocument;

  • 2°. een signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer gegevens in de basisregistratie, die niet voortvloeit uit een ander brondocument, of

  • 3°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de basisregistratie, die niet voortvloeit uit een ander brondocument.

Hoofdstuk 3. De basisregistratie en de landelijke voorziening

Artikel 8

 • 1 De basisregistratie bevat ten aanzien van onderscheidenlijk woonplaatsen, openbare ruimten, nummeraanduidingen, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen de desbetreffende gegevens die in de bijlage bij dit besluit zijn genoemd.

 • 2 In de bijlage bij dit besluit is aangegeven welke gegevens als authentieke gegevens zijn aangemerkt.

Artikel 9

Een in de basisregistratie opgenomen gegeven wordt niet uit de basisregistratie verwijderd.

Artikel 10

 • 1 Een identificatiecode als bedoeld bij de nummers 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 en 7.1 in de bijlage bij dit besluit wordt gedurende het gehele bestaan van de desbetreffende woonplaats, openbare ruimte of nummeraanduiding, het desbetreffende pand of verblijfsobject, dan wel de desbetreffende standplaats of ligplaats, niet gewijzigd.

 • 2 Indien een in de basisregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats wordt gesplitst, wordt elk van de aldus ontstane verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen van een nieuwe identificatiecode voorzien.

 • 3 Indien in de basisregistratie opgenomen verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen worden samengevoegd, wordt het aldus ontstane verblijfsobject, dan wel de aldus ontstane standplaats of ligplaats van een nieuwe identificatiecode voorzien.

Artikel 11

 • 1 Nadat een besluit tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen is genomen, voorziet de Dienst vanuit de landelijke voorziening burgemeester en wethouders op hun verzoek binnen twee werkdagen van een identificatiecode van die woonplaats of woonplaatsen.

 • 2 Alle identificatiecodes voor woonplaatsen met de bijbehorende namen van die woonplaatsen vormen tezamen de landelijke woonplaatsentabel.

Artikel 11a

De Dienst registreert het tijdstip waarop de combinatie van gegevens, genoemd bij de nummers 1.6, 2.7, 3.11, 4.6, 5.9, 6.6 en 7.6 in de bijlage bij dit besluit, in de landelijke voorziening is opgenomen.

Hoofdstuk 4. Wijziging van gegevens

Artikel 12

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 14

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basisregistratie adressen en gebouwen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 maart 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage behorend bij artikel 8 van het Besluit basisregistratie adressen en gebouwen

Objecttype

Nummer

Te registreren gegeven

Authentiek

1. Woonplaats

1.1

Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel

Ja

 

1.2

Naam woonplaats

Ja

 

1.3

Geometrie woonplaats

Ja

 

1.4

Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de woonplaats blijkt

Ja

 

1.5

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

1.6

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de woonplaats is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

1.7

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de woonplaats

Nee

 

1.8

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de woonplaats

Nee

2. Openbare ruimte

2.1

Identificatiecode openbare ruimte

Ja

 

2.2

Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel, waarbinnen de openbare ruimte is gelegen

Ja

 

2.3

Naam openbare ruimte

Ja

 

2.4

Type openbare ruimte

Ja

 

2.5

Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de openbare ruimte blijkt

Ja

 

2.6

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

2.7

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de openbare ruimte is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

2.8

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de openbare ruimte

Nee

 

2.9

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de openbare ruimte

Nee

3. Nummeraanduiding

3.1

Identificatiecode nummeraanduiding

Ja

 

3.2

Identificatiecode openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd

Ja

 

3.3

Identificatiecode woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel, waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding is toegekend, gelegen is, indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd, gelegen is

Ja

 

3.4

Huisnummer

Ja

 

3.5

Huisletter

Ja

 

3.6

Huisnummertoevoeging

Ja

 

3.7

Type object waaraan een nummeraanduiding is toegekend

Ja

 

3.8

Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de nummeraanduiding blijkt

Ja

 

3.9

Postcode

Nee

 

3.10

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

3.11

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de nummeraanduiding is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

3.12

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de nummeraanduiding

Nee

 

3.13

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de nummeraanduiding

Nee

4. Pand

4.1

Identificatiecode pand

Ja

 

4.2

Geometrie pand

Ja

 

4.3

Bouwjaar pand

Ja

 

4.4

Status pand

Ja

 

4.5

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

4.6

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over het pand is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

4.7

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over het pand

Nee

 

4.8

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van het pand

Nee

5. Verblijfsobject

5.1

Identificatiecode verblijfsobject

Ja

 

5.2

Identificatiecode pand of panden waarvan het verblijfsobject onderdeel is

Ja

 

5.3

Gebruiksdoel dat of gebruiksdoelen die in het brondocument aan het verblijfsobject is of zijn toegekend

Ja

 

5.4

Oppervlakte verblijfsobject

Ja

 

5.5

Identificatiecode nummeraanduiding die onderdeel is van het aan het verblijfsobject toegekende adres

Ja

 

5.6

Geometrie verblijfsobject

Ja

 

5.7

Status verblijfsobject

Ja

 

5.8

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

5.9

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over het verblijfsobject is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

5.10

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over het verblijfsobject

Nee

 

5.11

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van het verblijfsobject

Nee

6. Standplaats

6.1

Identificatiecode standplaats

Ja

 

6.2

Identificatiecode nummeraanduiding die onderdeel is van het aan de standplaats toegekende adres

Ja

 

6.3

Geometrie standplaats

Ja

 

6.4

Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de standplaats blijkt

Ja

 

6.5

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

6.6

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de standplaats is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

6.7

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de standplaats

Nee

 

6.8

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de standplaats

Nee

7. Ligplaats

7.1

Identificatiecode ligplaats

Ja

 

7.2

Identificatiecode nummeraanduiding die onderdeel is van het aan de ligplaats toegekende adres

Ja

 

7.3

Geometrie ligplaats

Ja

 

7.4

Aanduiding waaruit de actuele dan wel de historische status van de ligplaats blijkt

Ja

 

7.5

Aanduiding dat opneming is gebaseerd op een brondocument als bedoeld in artikel 10, onderdeel b, van de wet, indien dat het geval is

Nee

 

7.6

Begintijd en in voorkomende gevallen de eindtijd waarop een bepaalde combinatie van gegevens over de ligplaats is opgenomen in de basisregistratie

Nee

 

7.7

Ingangsdatum en in voorkomende gevallen einddatum van geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens over de ligplaats

Nee

 

7.8

Dagtekening en kenmerk brondocument dat ten grondslag ligt aan opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens ten aanzien van de ligplaats

Nee

Naar boven