Algemeen machtigingsbesluit SER

Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 14-06-2014 t/m heden

Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 6 februari 2009, houdende machtiging aan het dagelijks bestuur en enkele commissies (Algemeen machtigingsbesluit SER)

§ 2. Machtigingen

Artikel 2

 • 1 Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing van de behandeling van adviesaanvragen aan commissies.

 • 2 Het dagelijks bestuur is gemachtigd om bij de toewijzing van de behandeling van een adviesaanvraag aan een commissie te bepalen dat de commissie op grond van artikel 44 van de wet namens de Raad van advies dient.

 • 3 Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van de bevoegdheden in het eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 2a

 • 1 De bevoegdheid tot het instellen van commissies, alsmede tot het samenstellen daarvan, wordt gemandateerd aan het dagelijks bestuur.

 • 2 Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel 2b

 • 1 Het dagelijks bestuur wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten ten aanzien van de taken en bevoegdheden die in de statuten van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden aan de Raad zijn opgedragen.

 • 2 Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van het in het eerste lid verleende mandaat.

Artikel 2c

 • 2 Het dagelijks bestuur verstrekt namens de Raad jaarlijks voor 1 juli een raming van de inkomsten en uitgaven van de Raad in het volgende begrotingsjaar aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 3

Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad voordrachten te doen voor benoeming van leden en plaatsvervangende leden van adviesorganen van de Europese Unie, indien daartoe een verzoek wordt ontvangen.

Artikel 4

 • 1

De Pensioencommissie is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen over de verplichtstelling van beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

 • 2

De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Pensioencommissie worden voorbereid door haar Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen.

 • 3

De Pensioencommissie kan de Subcommissie Verplichtstelling Beroepspensioenregelingen machtigen namens haar de adviezen uit te brengen.

Artikel 5

 • 1

De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2

De in het eerste lid bedoelde adviezen van de Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht worden voorbereid door haar Subcommissie Ontheffingen Structuurwet.

 • 3

De Commissie Arbeids- en Ondernemingsrecht kan de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet machtigen namens haar de adviezen uit te brengen.

§ 3. Slotbepalingen

Den Haag, 6 februari 2009

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris

Naar boven