Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-01-2010.]
Geldend van 22-02-2009 t/m heden

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 29 oktober 2008, houdende vaststelling van bestemmingsheffingen ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV voor het jaar 2009 (Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009)

Artikel 1

Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 over maar verstaat in afwijking van respectievelijk artikel 1, onder 7 en onder 12, van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005, onder:

 • 1. varken : varken, ongeacht geslacht, leeftijd of gewicht;

 • 2. kalf : rund, jonger dan 1 jaar.

Artikel 2

De ondernemer die in het jaar 2009 één of meer dieren slacht of doet slachten, dan wel uitvoert, is aan het productschap een bijzondere heffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PVV als bedoeld in artikel 1 van de Verordening Veeziektenfonds PVV 2007 verschuldigd ten bedrage van:

 • a. € 0,00 per varken ten behoeve van de rekening-I-varkens;

 • b. € 0,00 per rund ten behoeve van de rekening-II-runderen;

 • c. € 0,00 per kalf ten behoeve van de rekening-II-runderen;

 • d. € 0,02 per varken ten behoeve van de rekening-IV-Ziekte van Aujeszky.

Artikel 3

Als ondernemer die uitvoert als bedoeld in artikel 2, wordt aangemerkt degene die één of meer dieren

 • a. in het handelsverkeer brengt, dan wel

 • b. naar derde landen uitvoert, dan wel

 • c. aflevert aan een (rechts)persoon wiens bedrijf niet in Nederland is gevestigd, ongeacht of de ontvangst van die dieren door deze (rechts-)persoon in Nederland plaatsvindt.

Artikel 4

De heffing, bedoeld in artikel 2, is niet verschuldigd voor een dier ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat:

 • a. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft kalveren en runderen.

 • b. de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van uitvoer korter is dan:

  • -

   twee maanden, in het geval het betreft varkens;

  • -

   drie maanden, in het geval het betreft, kalveren en runderen.

Artikel 6

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen veeziektenfonds (PVV) 2009.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, dan treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina