Zuivelverordening 2009 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2010.]
Geldend van 08-02-2009 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 29 oktober 2008, houdende vaststelling van de bestemmingsheffingen ten behoeve van de uitgaven voor de melkveehouderij en de melkgeitenhouderij (Zuivelverordening 2009 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

geitenmelk

:

in Nederland gewonnen melk van geiten;

melk

:

in Nederland gewonnen melk van runderen;

melkhouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkgeiten houdt;

melkveehouder

:

de ondernemer die bedrijfsmatig melkkoeien houdt;

ontvanger van (geiten)melk

:

de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig (geiten)melk ontvangt van één of meer melkveehouders of melkgeitenhouders.

Artikel 2

  • 1 Melkveehouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van melk geleverde hoeveelheden melk van € 0,05 per 100 kg melk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van de melk.

Artikel 3

  • 1 Melkgeitenhouders zijn ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkgeitenhouderij aan het productschap een heffing verschuldigd over de op hun bedrijf gewonnen en door hen aan een ontvanger van geitenmelk geleverde hoeveelheden geitenmelk van € 0,05 per 100 kg geitenmelk.

  • 2 De oplegging en inning van de in lid 1 bedoelde heffing kunnen worden gemandateerd aan de ontvangers van de geitenmelk.

Artikel 4

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg melk.

Artikel 5

Ondernemers van zuivelfabrieken en boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden geitenmelk die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden geitenmelkproducten ten behoeve van de uitgaven van het productschap voor de melkveehouderij aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,05 per 100 kg geitenmelk.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2009, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening 2009 heffingen melkveehouderij en melkgeitenhouderij.

Zoetermeer, 29 oktober 2008

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Terug naar begin van de pagina