Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s

Geldend van 22-03-2009 t/m heden

Beleidsregel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 februari 2009, nr. DWJZ/BWJP-2885174, inzake het niet verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van programma's van omroepinstellingen

Artikel 1

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van het ministerie tot onderwerp heeft.

Artikel 2

Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina