Vrijstelling verbod Rodilon soft block 2009/I

[Regeling vervallen per 18-07-2009.]
Geldend van 20-03-2009 t/m 17-07-2009

Vrijstelling ex artikel 65 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden Rodilon soft block 2009/I

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en in overeenstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de noodzaak tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van het biocide Rodilon soft block op basis van de werkzame stof difethialon ter bestrijding van de bruine rat buiten gebouwen (openveld- en afvalstorttoepassingen zijn uitgesloten) in het gebied Twente en voor het ten behoeve van dit gebruik voorhanden hebben van dit biocide;

Gelet op artikel 65, eerste, derde en vierde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-07-2009]

Vrijstelling wordt verleend van:

 • het verbod, bedoeld 19, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van het biocide Rodilon soft block op basis van de werkzame stof difethialon ter bestrijding van de bruine rat buiten gebouwen (openveld- en afvalstorttoepassingen zijn uitgesloten) in het gebied Twente.

Artikel 2

[Vervallen per 18-07-2009]

De vrijstelling wordt verleend onder de beperkingen en voorschriften genoemd in Bijlage I bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 18-07-2009]

De vrijstelling wordt verleend aan de in bijlage II genoemde instanties en bedrijven.

Artikel 4

[Vervallen per 18-07-2009]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 5

[Vervallen per 18-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Rodilon soft block 2009/I.

Artikel 6

[Vervallen per 18-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2009

Hoogachtend,
De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Vervallen per 18-07-2009]

Bijlage bij het besluit Vrijstelling verbod Rodilon soft block 2009/I 12 maart 2009, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van het bestrijdingsmiddel Rodilon soft block op basis van de werkzame stof difethialon.

Biociden:

 • Ter bestrijding van de bruine rat met behulp van, Rodilon soft block

  Werkzame stof: difethialon, gehalte 0.0025%

Algemene voorschriften

[Vervallen per 18-07-2009]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bruine ratten buiten en binnen gebouwen (openveld- en afvalstorttoepassingen zijn uitgesloten), met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasstations (versterkte kisten). Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen en (huis)dieren.

Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik. En mag uitsluitend toegepast worden doorplaagdierbestrijders aangeven in Bijlage II bij dit besluit, die in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geregistreerde instelling.

Toepassingen:

Rodilon soft block wordt aangeleverd in kant en klaar te gebruiken zakjes. Maak de zakjes niet open, maar plaats deze in de hiervoor geschikte lokaasstations (kisten). Om het verslepen van zakjes Rodilon soft block te voorkomen, dienen de zakjes vastgezet te worden.

Voor buitengebruik en gebruik op andere onbeschermde locaties dienen verstevigde lokaaskisten te worden gebruikt, waarbij de kist en het lokaas worden vastgelegd. Indien lokaasstations voorzien zijn van rodenticide, dan moeten deze duidelijk worden gemarkeerd dat deze rodenticide bevatten en niet verstoord mogen worden.

De lokaasstations uitzetten op plaatsen waar de ratten geregeld komen: in de nabijheid van holingangen, op looppaden (sporen!) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen.

Voorafgaande aan de bestrijding dient de gebruiker de bestrijdingslocaties kenbaar te maken bij de VROM-Inspectie, de heer Willem Ruiter (willem.ruiter@minvrom.nl)

De hoeveelheid benodigd lokaas hangt af van de te bestrijden populatie. Als richtlijn geldt dat evenveel Rodilon soft block wordt uitgezet als dat onvergiftigd lokaas wordt gegeten. Voor de bestrijding van ratten geldt minimaal 200 gram Rodilon soft block per lokaasstation. Elke 1 à 2 dagen dient het lokaas ververst of aangevuld te worden daar waar nodig is, tot er in het geheel geen opname meer is. Indien het lokaas geheel opgegeten is, met een dubbele hoeveelheid lokaas hervullen.

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het middel verzamelen en vernietigen. Dode dieren (de eersten worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en veilig verwijderen, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering. Schone en ongeopende zakjes kunnen worden ingezameld en bewaard voor toekomstig gebruik.

Om de effectiviteit van de bestrijding te volgen dient door de toepasser een rapportage te worden bijgehouden. In deze rapportage wordt ten minste het resultaat van de inventarisatie aangegeven van de aanwezige ratten, de locatie van uitgezette lokaasstations, alsmede een registratie van uitgezet en opgenomen lokaas gedurende de bestrijdingsactie.

Resistentie management:

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat ratten resistentie ontwikkelen. Dit middel mag daarom niet gebruikt worden in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

Gedurende deze tijdelijke toelating dient de gebruiker te onderzoeken in welke mate (hoeveelheid) het gebruik rondom gebouwen leidt tot besmetting van en mogelijk nadelige effecten bij niet-doelwitvogels en -zoogdieren.

Voorschriften voor gebruik

[Vervallen per 18-07-2009]

 • 1. Toegestaan is uitsluitend het gebruik van het bestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof difethailon als middel ter bestrijding van bruine ratten, met dien verstande dat in ruimten het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten lokaasdoosjes en buiten in speciaal hiervoor bestemde lokaasstations (versterkte kisten), echter op zodanige wijze dat de lokaasdoosjes niet binnen het bereik van kinderen, vee, huisdieren of vogels kunnen komen.

 • 2. Het middel mag uitsluitend toegepast worden doorplaagdierbestrijders aangeven in Bijlage II bij dit besluit, die in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door, en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geregistreerde instelling.

 • 3. Het gebruik is uitsluitend toegestaan indien op de verpakking of op een papieren bijlage bij de verpakking het volgende wordt vermeld:

  • a. algemene vermeldingen op de verpakking

   • Aard van het preparaat: Pasta op waterbasis

   • Werkzame stof: difethialon, gehalte: 0,0025%

   • Andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen)

   • Gevaarssymbool: XN met aanduiding: schadelijk.

  • b. Waarschuwingszinnen

   • Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

   • Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

   • Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

  • c. Veiligheidsaanbevelingen

   • Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

   • In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

   • Voorkom lozing in het milieu.

 • 4.

  • a. voofgaand aan de bestrijding dient men de bestrijdinglocaties

   kenbaar te maken bij de VROM-Inspectie, de heer Willem Ruiter, willem.ruiter@minvrom.nl,

  • b. incidenten met niet-doelwitsoorten (vogels en zoogdieren) dienen te worden bijgehouden en gemeld aan de VROM Inspectie Noord-West, 023-5150700 (dhr. Willem Ruiter) en aan het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, 0317-471810.

 • 5. Er dient per bestrijdingslocatie een administratie te worden bijgehouden waarin minimaal de volgende gegevens vermeld zijn:

  • resultaten bedrijfsinspectie

  • determinatie en inventarisatie van de aawezige ratten

  • advies betreffende bouwkundige, hygiënische of bedrijfsmatige maatregelen

  • bestrijdingsplan

  • bestrijdingsactie met bromadiolon lokaas in vaste vorm

  • plattegrond met locaties lokaasdepots bromadiolon

  • opname bromadiolon lokaas per depot in loop der tijd

  • resultaten bromadiolon bestrijdingsactie

  • registratie van afgevoerde hoeveelheid dode bruine ratten.

  Bij onvoldoende resultaat ovegaan tot inzet Rodilon soft Block. De Bromadiolon bestrijdingsactie geldt dan als pre-baiting periode.

  • plattegrond met locaties lokaasdepots difethialon

  • opname difethialon lokaas per depot in loop der tijd

  • resultaten difethialon bestrijdingsactie

  • registratie van afgevoerde hoeveelheid dode bruine ratten

  • de geplaatste en opgeruimde lokaasdozen met rodenticide.

 • 6. Alle geplaatste dozen dienen na afloop van de bestrijdingsactie te worden verwijderd.

 • 7. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten. Tijdens een bestrijdingsactie dient zo weinig mogelijk voedsel beschikbaar te zijn. Daarom bijvoorbeeld in stallen ’s avonds voerbakken sluiten en resten gemorst voer verwijderen.

 • 8. Als er niet meer van opgenomen wordt, de resten lokaas verzamelen en veilig verwijderen (cf. Wet Milieubeheer, Europese afvalstoffenlijst).

Bijlage II

[Vervallen per 18-07-2009]

Bijlage bij het besluit Vrijstelling verbod Rodilon soft block 2009/I 12 maart 2009. Het middel mag uitsluitend worden toegepast door de volgende plaagdierbestrijders mits zij in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geregistreerde instelling:

 • Laurens Vollenbroek VOF

  Noordijkerseweg 8

  7597 NC Saasveld

 • Twente Milieu

  Postbus 221

  7500 AE Enschede

 • Gemeente Dinkelland

  Nicolaasplein 5

  7591 MA Denekamp

 • Gemeente Losser

  Raadhuisplein 1

  7581 AG Losser

 • Gemeente Oldenzaal

  Ganzemarkt 1

  7571 CD Oldenzaal

 • Insektokill Ratmuka Groep

  Marssteden 88

  7547 TD Enschede

 • Jarion Plaagdierbestrijding

  Dennekampsewe 4

  7636 PZ Agelo

 • van Meijl Hengelo

  J. Schumpeterstraat 10

  7559 SG Hengelo

 • Ten Dijk Ongediertebestrijding

  Twelloseweg 77 II

  7376 BM Terwolde

 • Anticimex Benelux BV

  Schapenweide 6

  4824 AN Breda

 • ISS

  Fokko Kortlanglaan 137

  3845 LC Harderwijk

 • Rentokil

  Postbus 129

  3454 ZJ De Meern

 • Protekta Gemert

  Postbus 72

  5420 AB Gemert

Terug naar begin van de pagina