Instellingsbesluit Commissie Externe Evaluatie NWO/PROO

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 25-03-2009 t/m 30-09-2009

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2009, nr. Kennis/2009/104952, houdende instelling van de Commissie Externe Evaluatie NWO/PROO (Instellingsbesluit Commissie Externe Evaluatie NWO/PROO)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: de commissie bedoeld in artikel 2,

 • c. NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,

 • d. PROO: Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek,

 • e. SVO: Stichting voor Onderwijsonderzoek.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Er is een Commissie Externe Evaluatie NWO/PROO.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. de zelfevaluaties van de PROO te toetsen in het licht van het Convenant OCW/NWO van maart 1998,

  • b. de balans op te maken van de overgang van het onderwijsonderzoek van SVO naar NWO.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 maart 2009 en wordt opgeheven op 1 juni 2009.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer Gaby Hostens, tevens voorzitter,

  • b. de heer dr. Jules Peschar,

  • c. de heer dr. Frans de Vijlder,

  • d. mevrouw drs. Simone Walvisch.

 • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt aangewezen door de minister. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie brengt vóór 1 juni 2009 haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 2 De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 14.400 in totaal.

 • 3 De vergoeding voor de andere leden bedraagt € 6.600 per persoon in totaal.

Artikel 9. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor vergaderingen, secretariële ondersteuning en de productie van het rapport.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning ter goedkeuring aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-10-2009]

Bij het eindrapport legt de commissie tevens rekening en verantwoording af.

Artikel 11. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-10-2009]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-10-2009]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende deze werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 maart 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Externe Evaluatie NWO/PROO.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina