Instellingsbesluit Topteam Krimp Heerlen

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 18-03-2009 t/m 31-05-2009

Besluit van 24 februari 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van het Topteam Krimp Heerlen (Instellingsbesluit Topteam Krimp Heerlen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 februari 2009, nr. BJZ2009001051, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • b. Topteam: Topteam Krimp Heerlen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het Topteam heeft tot taak:

  • a. de gemeente Heerlen te faciliteren en te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor de krimpproblematiek aldaar;

  • b. het ondersteunen van de gemeente Heerlen bij het opstellen van een plan van aanpak krimp in Heerlen;

  • c. het adviseren van Onze Minister over welke beleidsinstrumenten bij het plan van aanpak, bedoeld in onderdeel b, kunnen worden ingezet, en

  • d. het in kaart brengen van de oorzaken en de gevolgen van de krimp.

 • 2 Onze Minister kan het Topteam ten aanzien van de uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2009]

In het Topteam hebben zitting de heer H. Dijkstal en de heer J. Mans.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Het Topteam komt ten minste twee maal bijeen.

 • 2 Het Topteam kan, met inachtneming van dit besluit, zijn werkwijze regelen.

 • 3 De leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2009]

De leden van het Topteam ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,2.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2008. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Topteam Krimp Heerlen.

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 februari 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie

,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de zeventiende maart 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina