Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2009, nr. IVV/FB/2009/3720, houdende de machtiging van de secretaris van de toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 van de Wet werk en bijstand

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009;

Besluit:

Artikel 1a

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg

,

J.A.M. Hilgersom

Terug naar begin van de pagina