Regeling vaststelling Handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008, voor de verantwoording over 2008

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 22-03-2009 t/m 30-06-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 februari 2009, nr. WJZ/101186 (8247), houdende vaststelling Handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008, voor de verantwoording over 2008

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.172, derde lid, van de Mediawet 2008;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

Voor de inrichting van de jaarrekening van het boekjaar 2008 van onderscheidenlijk de omroepverenigingen, de programmastichting, de stichting, de educatieve omroepinstelling, de Stichting Etherreclame, de kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd hebben verkregen, en de Wereldomroep, worden nadere regels en modellen vastgesteld zoals opgenomen in het als bijlage bij deze regeling gevoegde Handboek financiële verantwoording publieke omroep 2008.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 01-07-2010]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina