Vaststellingsregeling afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2009/6/EG

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 20-03-2009 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 maart 2009, nr. VGP/PSL 2914536, houdende de vaststelling van een afwijkende uitverkooptermijn bij de implementatie van richtlijn nr. 2009/6/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-07-2013]

  • 1 In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten mogen producten die voldoen aan de bijlagen II en III bij richtlijn nr. 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake cosmetische producten (PbEG L 262), zoals die luidden voordat zij werden gewijzigd door richtlijn nr. 2009/6/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 februari 2009 (PbEU L 36) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang, tot 5 november 2009 in de handel worden gebracht en aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de bepalingen betreffende de stof tolueen in cosmetische producten, zoals in punt 2 van de bijlage bij richtlijn nr. 2009/6/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 februari 2009 (PbEU L 36) tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang, vermeld onder rangnummer 185.

Artikel 2

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina