Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-05-2010.]
Geldend van 24-01-2009 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 21 november 2008, houdende regels ter zake van aan de groothandelaar, de commissionair, de tussenpersoon, de handelskweker of de exporteur in bloemkwekerijproducten op te leggen heffing voor het jaar 2009 (Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2009)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel,

gelet op artikel 126, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de HBAG Commissie Bloemkwekerijproducten de volgende verordening vastgesteld:

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt verstaan onder:

 • 1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

 • 2. hoofdbedrijfschap: Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG).

 • 3. HBAG Commissie bloemkwekerijproducten: de op grond van artikel 5 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie bloemkwekerijproducten;

 • 4. de ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • 5. het begrotingstijdvak: de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009;

 • 6. het instellingsbesluit: het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

 • 7. In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. bloemkwekerijproducten: siergewassen, bloemzaden daaronder begrepen, in blad-, bloem- of vruchtdragende toestand in hun geheel of gedeeltelijk, met uitzondering van:

    • 1. winterharde houtgewassen in hun geheel voorzover niet vervroegd of verlaat, alsmede kerstbomen met wortels en delen van winterharde houtgewassen;

    • 2. voor zover in groene toestand de Japanse azalea’s, alsmede variëteiten en hybriden daarvan;

    • 3. dahliastekken, begonia- en gloxiniaplantjes, uitsluitend bestemd voor de teelt van knollen, en

    • 4. aquariumplanten en niet-levende bloemkwekerijproducten;

  • b. omzet

   het bruto-verkoopfactuurbedrag (eindbedrag van de factuur) waarover BTW wordt berekend.

 • 8. Onder het kweken van bloemkwekerijproducten of teeltmateriaal wordt mede begrepen het doen kweken.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld.

§ 2. De heffing

Artikel 3

 • 1 Voor het begrotingstijdvak bedraagt de heffing € 0,90 per € 1000,- ingekochte bloemkwekerijproducten.

Artikel 4

 • 1 De grondslag van de heffing op grond van artikel 3, eerste lid, is het bedrag van de op of via de veilingen gedane inkoop van bloemkwekerijproducten, door de ondernemer gedurende het genoemde begrotingstijdvak.

 • 2 Over bloemkwekerijproducten, afkomstig uit andere lidstaten van de EU en dat in Nederland wordt verhandeld, wordt niet geheven.

Artikel 5

Het dagelijks bestuur van het hoofdbedrijfschap is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen.

§ 3. Overige bepalingen en slotbepalingen

Artikel 6

Het bestuur van het hoofdbedrijfschap neemt de krachtens deze verordening te nemen besluiten.

Artikel 7

 • 2 Op de handhaving en naleving van deze verordening is de binnen het PT en hoofdbedrijfschap geldende tuchtregeling van toepassing.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van afkondiging in het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Artikel 9

Deze verordening wordt aangehaald als. Verordening HBAG heffing bloemen en planten 2009 en vervangt de Verordening heffing bloemen en planten 2008 zoals eerder goedgekeurd in het bestuur van het hoofdbedrijfschap van 21 november 2008.

Aalsmeer, 21 november 2008

M.J. Varekamp

voorzitter

P.M.M. van Ostaijen

secretaris

Terug naar begin van de pagina