Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 18-03-2009 t/m 30-06-2010

Besluit van 24 februari 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Commissie Budget 40+ wijken (Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 februari 2009, nr. BJZ2009001052, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Commissie Budget 40+ wijken;

 • b. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie heeft tot taak om een rangorde te maken van de ingediende plannen van gemeenten die in aanmerking komen voor gelden uit het Budget 40+ wijken. Hiertoe zal de commissie Onze Minister adviseren over welke ingediende plannen naar haar oordeel kunnen worden gehonoreerd met een bijdrage.

 • 2 Onze Minister kan de commissie ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter, tevens lid, de heer D. Terpstra;

  • b. als leden:

   • 1. mevrouw M. van Veen;

   • 2. de heer S. van Bodegraven;

   • 3. de heer L. Pouw.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen.

 • 2 De leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2008. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken.

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 februari 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de zeventiende maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina