Waterwet

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.1

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.1
 2. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
  Artikel: 1
 3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  Artikelen: 2.11.1, 2.3.1, 2.7.4, 2.9.4
 4. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikelen: 2, 6
 5. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel: 15
 6. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009
  Artikel: 1
 7. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 8. Besluit natuurbescherming
  Artikel: 1.3
 9. Crisis- en herstelwet
  Bijlage: I
 10. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 11. Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013
  Artikel: 4
 12. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  Artikel: 1
 13. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.17, 2.30
 14. Mijnbouwwet
  Artikel: 34
 15. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 1
 16. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 2.1
 17. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikel: 1
 18. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017
  Bijlagen: I, II
 19. Spoedwet wegverbreding
  Artikel: 4
 20. Waterstaatswet 1900
  Artikel: 103
 21. Waterwet
  Artikel: 3.1
 22. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 2.26, 5.20
 23. Wet bodembescherming
  Artikelen: 1, 12, 28, 63a, 99
 24. Wet milieubeheer
  Artikel: 12.10
 25. Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)
  Artikel: II
 26. Wijzigingsbesluit Waterbesluit (actualisering bijlagen III en IV)
  Artikel: II
 27. Wijzigingsregeling Waterregeling
  Artikel: II
 28. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartbijlagen 2019)
  Artikel: II
 29. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)
  Artikel: II
 30. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag watervergunning)
  Artikel: II
 31. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2016.2 enz.)
  Artikel: II
 32. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2017.1)
  Artikel: II
 33. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2020)
  Artikel: II
 34. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2021)
  Artikel: II
 35. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen juli 2021)
  Artikel: II
 36. Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)
  Artikel: II
 37. Wijzigingsregeling Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)
  Artikel: III
 38. Wijzigingsregeling Waterregeling (twee technische wijzigingen en wijziging kaartbijlagen (2018))
  Artikel: II
 39. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)
  Artikelen: II, III
 40. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)
  Artikel: II
 41. Wijzigingsregeling Waterregeling (wijziging kaartenbijlagen)
  Artikel: II
 42. Wijzigingsregeling Waterregeling (wijzigingen kaartbijlagen (2019))
  Artikel: II
 43. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Invoeringswet Waterwet
  Paragraaf 2.2.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
01-01-2017 Wijziging 02-11-2016 Stb. 2016, 431 34436 14-12-2016 Stb. 2016, 521
01-01-2015 Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 10-12-2014 Stb. 2014, 581
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 604 32304 08-12-2011 Stb. 2011, 636
22-12-2009 Tekstplaatsing-wijziging 20-11-2009 Stb. 2009, 490 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 3, Inwtr. 4
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2
Nieuwe-regeling 29-01-2009 Stb. 2009, 107 30818 10-12-2009 Stb. 2009, 549

Opmerkingen

 1. Artikel 4.22 van Stb. 2020/172 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 2 december 2009 (Stb. 2009/491).2)
 3. Tekstplaatsing met vernummering.
  Abusievelijk is de begripsomschrijving van 'infiltreren van water' niet in de alfabetische rangschikking geplaatst.3)
 4. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van aankondiging van de tekstplaatsing.4)
Naar boven