Waterwet

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen Wtw
Ww
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0025458
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
 4. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 5. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 6. Besluit bodemkwaliteit
 7. Besluit gebruik meststoffen
 8. Besluit lozen buiten inrichtingen
 9. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 10. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 11. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
 12. Invoeringsbesluit Waterwet
 13. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 14. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
 15. Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren
 16. Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer
 17. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017
 18. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 19. Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren
 20. Waterbesluit
 21. Waterregeling
 22. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 23. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 24. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
 25. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 26. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 27. Wijzigingsbesluit Waterbesluit (vereenvoudiging en uniformering regels windparken op zee)
 28. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2016.2 enz.)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
 3. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 4. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 5. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
 6. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 5.2
 2. Aanwijzing binnenvaart
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 3.62
 4. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 1
 7. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
  Artikel: 7
 9. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: D
 10. Beleidsregels voor lozing op oppervlaktewater door storting van baggerspecie in Wm-vergunningplichtige winputten
  Tekst: tekst
 11. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
  Bijlage: Nota Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 12. Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer
  Artikel: 1
 13. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 14. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikel: 929a
 16. Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
  Tekst: tekst
  Bijlage: 7
 17. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 18. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.10
 19. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 20. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.4
 21. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 22. Invoeringswet Waterwet
  Artikelen: 2.12, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 3.1
 23. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 24. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 25. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 26. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 27. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 28. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 29. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 30. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 31. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 32. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  Bijlagen: 1, 5, 6
 33. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011
  Bijlage: 7
 34. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 35. Regeling basisregistratie ondergrond
  Bijlage: II
 36. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 37. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 38. Regeling provinciale risicokaart
  Bijlage: II
 39. Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017
  Artikel: 5
  Bijlagen: I, III
 40. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikel: 43c
 41. Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010
 42. Waterbesluit
  Artikelen: 1.1, 6.10a
 43. Waterregeling
  Artikel: 3.1
 44. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 5.1, 8.3
 45. Wet bestrijding maritieme ongevallen
  Artikel: 14
 46. Wet bestuurlijke lus Awb
  Artikel: VIIb
 47. Wet bodembescherming
  Artikelen: 28, 29
 48. Wet milieubeheer
  Artikelen: 10.37, 13.1, 22.1
  Bijlage: 1
 49. Wet natuurbescherming
  Artikel: 2.10
 50. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 51. Wet windenergie op zee
  Artikel: 17
 52. Wijziginggsregeling Waterregeling (kaarten 2012.2)
  Artikel: II
 53. Wijzigingsregeling Waterregeling
  Artikel: II
 54. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartbijlagen 2019)
  Artikel: II
 55. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2012.1; vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang ten aanzien van waterstaatswerken in beheer bij het Rijk)
  Artikel: II
 56. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2014.1; bestandsformaten aanvraag watervergunning)
  Artikel: II
 57. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2016.2 enz.)
  Artikel: II
 58. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaarten 2017.1)
  Artikel: II
 59. Wijzigingsregeling Waterregeling (kaartenbijlagen 2020)
  Artikel: II
 60. Wijzigingsregeling Waterregeling (ondergrens vergunningplicht onttrekkingen grondwater; wijziging kaarten 2013.1)
  Artikel: II
 61. Wijzigingsregeling Waterregeling (reparatie; kaarten 2015.2)
  Artikel: III
 62. Wijzigingsregeling Waterregeling (twee technische wijzigingen en wijziging kaartbijlagen (2018))
  Artikel: II
 63. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor activiteiten van ondergeschikt belang; wijziging kaarten 2013.2)
  Artikel: III
 64. Wijzigingsregeling Waterregeling (vrijstelling watervergunningplicht voor gebruikshandelingen van ondergeschikt belang met betrekking tot de Noordzee en waterkeringen in beheer bij het Rijk; kaarten 2012.3)
  Artikel: II
 65. Wijzigingsregeling Waterregeling (wijziging kaartenbijlagen)
  Artikel: II
 66. Wijzigingsregeling Waterregeling en Activiteitenregeling milieubeheer (wijziging van kaarten (2014.2) en regels brengen of onttrekken van water; reparatie)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina